kinguin loginPozor!Od 1.1.2015 Európska únia menídaňové predpisy.Vyberte si prosím daňový región.

začnite predávať už teraz

Prihlásiť sa
arrow login
Podpora
FAQ
Frequently Asked Questions
Create a Ticket
Rýchla odpoveď podpory
Chat online

Vitajte na www.kinguin.net. Kinguin Digital Limited a/alebo jeho pobočkách (ďalej len my, naše alebo „Kinguin.net“) poskytujú funkcie webových stránok a ďalších služieb pre Vás, pri návšteve alebo nákupe na www.kinguin.net (ďalej len „Stránky) používate naše výrobky a služby alebo používate software dodaný v súvislosti s niektorým z vyššie uvedených (spolu „Služby“). Kinguin.net Vám poskytuje služby pod podmienkami stanovenými v tomto dokumente.

Všeobecné obchodné podmienky

Prečítajte si prosím nasledujúce pravidlá a podmienky PRED POUŽÍVANÍM NAŠICH SLUŽIEB!

Tento dokument predstavuje právne záväznú dohodu medzi Vami ako používateľom týchto stránok (ďalej definovaný podľa okolností ako Vy,Váš, Používateľ alebo Predávajúci) a Kinguin.net.

1. Použiteľnosť a prijatie nariadení

1.1 Používanie Služieb a/alebo prístupu k webu podlieha podmienkam obsiahnutým v tomto dokumente, vrátane pravidiel pre ochranu súkromia, pravidiel zoznamu produktov a všetky ďalšie podmienky vo vzťahu k používaniu a/alebo prevádzke stránok, ktoré môžu byť zverejnené na Kinguin.net. Na tento dokument a všetky ostatné pravidlá týchto stránok sa odkazuje ako na „predpisy“. Používaním stránok alebo služieb dávate súhlas a sa zaväzujete dodržiavať tieto predpisy. Pokiaľ nechcete prijať tieto pravidlá, žiadame Vás aby ste tieto stránky alebo akúkoľvek inú službu nepoužívali.

1.2 Požívatelia nesmú používať služby a prijať pravidlá, pokiaľ: a) nie sú vo veku v ktorom môžu podpísať platnú zmluvu s Kinguin.net b) im nie je dovolené používať služby v súlade s právnymi predpismi Hong Kongu, vrátane zvláštnej administratívnej oblasti Čínskej ľudovej republiky („Hong Kong“), alebo inej krajiny/regiónu vrátane krajiny/regiónu používateľovho bydliska a miesta kde sú služby používané.

1.3 Používatelia akceptujú, že Kinguin.net má právo meniť svoje stránky a služby. Tieto zmeny sa prejavia zodpovedajúcim spôsobom aj v pravidlách. Používaním tejto stránky a služieb súhlasíte so všetkými zmenami.

1.4 Všeobecné obchodné podmienky sú pôvodne napísané v anglickom jazyku. V prípade že sú tieto pravidlá preložené do iného jazyka a dôjde k rozporu medzi anglickou verziou a verziou v inom jazyku, anglická verzia bude záväznou verziou.

1.5 Používatelia môžu podpísať s Kinguin.net alebo s našimi partnermi, prostredníctvom internetu alebo inak, samostatnú dohodu/zmluvu o niektorých službách Kinguin.net (dodatočné ustanovenia). V prípade akéhokoľvek rozporu alebo nesúladu medzi predpismi a ďalšími ustanoveniami budú dodatočné ustanovenia brané v úvahu s ohľadom na túto/tieto špecifickú/é službu/y. 

1.6 Pravidlá použitia môžu byť zmenené písomne autorizovanou osobou či osobami Kinguin.net.

1.7 Pri používaní služieb alebo keď nám posielate emaily, komunikujete s nami elektronicky. Naša komunikácia so zákazníkom prebieha emailom či zverejnením oznámenia na webových stránkach alebo prostredníctvom iných služieb. Pre zmluvné účely dávate súhlas k tomu aby ste od nás obdržali správy elektronicky a súhlasíte s tým, že všetky dohody, upozornenia, údaje a iné správy, ktoré Vám poskytneme elektronicky splňujú právne požiadavky, sú v písomnej forme, s výnimkou takých písomných foriem, pri ktorých zákony výslovne požadujú inú formu komunikácie.

2. Poplatky za služby

2.1 Prihlásenie na Kinguin.net je zadarmo. Účtujeme si však poplatky za používanie služieb, ako je publikovanie položiek na predaj na stránkach. Kedykoľvek predávate položky alebo používate iné platené služby, dávate najavo svoj súhlas s účtovaním v súlade s podmienkami stanovenými v našom cenníku, ktorý môže byť čas od času zmenený.

2.2 Zmeny v cenníku sa stávajú platnými, akonáhle zverejníme dvoj týždenné upozornenie pre používateľov o tejto zmene na webe. Servisné poplatky môžu byť dočasne pozastavené za účelom propagácie. Tieto zmeny nadobudnú platnosť akonáhle budú vyhlásené na stránkach.

2.3 Všetky poplatky sú v Eurách, prípadné rozdiely budú oznámené. Používateľ je povinný platiť tieto poplatky a dane spojené s jeho/jej používaním služieb načas. Pokiaľ používateľ nezaplatí platby alebo faktúry ani po dátume splatnosti, máme oprávnenie platbu požadovať iným spôsobom. (Toto zahrňuje výber iného spôsobu platby, alebo platbu vybranú spoločnosťou pre vymáhanie pohľadávok, či právnym zástupcom).

2.4 Používateľ je povinný sa zaregistrovať pre prístup a používanie týchto stránok. Kinguin.net si vyhradzuje právo obmedziť prístup či prerušiť poskytovanie služieb (bez obmedzení na všetky funkcie a/alebo vlastnosti stránky) bez predošlého upozornenia.

2.5 Služby (alebo akékoľvek iné funkcie začlenené do webu), môžu byť rôzne v rôznych krajinách a regiónoch. Negarantujeme služby a funkcie určitého typu a tiež ich dostupnosť pre všetkých používateľov. Kinguin.net môže na základe uváženia obmedziť, odmietnuť alebo vytvoriť ďalší spôsob prístupu pre používanie služieb (alebo iných funkcii webu) pre rôznych používateľov.

2.6 Kinguin.net má právo zaviesť, zmeniť alebo zvýšiť poplatky, určovať podmienky použitia, pozastaviť alebo ukončiť akékoľvek služby (či iné funkcionality začlenené do služieb/stránok) bez predošlého upozornenia okrem platených služieb.

2.7 Všetky poplatky sú uvedené spolu s platobnými podmienkami v našom cenníku.

2.8 Platby môžete refundovať do 60 dní po transakcii.

3. Všeobecné podmienky používania

3.1 Na základe Vášho súhlasu s pravidlami Vám Kinguin.net zaručuje obmedzenú, neexkluzívnu, neprenosnú a nesublicencovateľnú licenciu s prístupom k osobnému a nekomerčnému používaniu služieb.

3.2 Všetky práva ktoré Vám nie sú vyslovene udelené v týchto podmienkach používania sú vyhradené pre Kinguin.net či jeho poskytovateľov licencii, dodávateľov, nakladateľstvám, držiteľom práv alebo iným poskytovateľom obsahu.

3.3 Zneužitie služieb Kinguin.net je prísne zakázané. Služby Kinguin.net je dovolené používať len podľa zákona. Licencie udelené Kinguin.net budú ukončené pokiaľ nebudú v súlade s predpismi a zákonmi.

3.4 Používateľ sa zaväzuje používať služby len pre osobné účely. Používateľ nesmie a) duplikovať, kopírovať, sťahovať, šíriť, predávať, distribuovať alebo predávať akékoľvek dostupné služby, informácie, texty, obrázky, videoklipy, zvuky, scenáre, súbory, databázy alebo zoznamy dostupné prostredníctvom webových stránok (obsah stránok) b) duplikovať, kopírovať, sťahovať, kompilovať alebo inak používať pre komerčné účely akýkoľvek obsah stránok konkurencieschopný Kinguin.net alebo používať obsah stránky akýmkoľvek iným komerčným spôsobom. Je zakázané systematicky priamo či nepriamo načítať obsah webu, vytvárať alebo kompilovať, vykonávať zber, zostavovanie databáze a katalógu (za pomoci robotov, vyhľadávačov, automatického alebo manuálneho zariadenia) bez písomného dovolenia Kinguin.net. Použitie akéhokoľvek obsahu alebo materiálu dostupného na stránkach pre účely, ktoré nie sú v pravidlách uvedených je zakázané.

3.5 Používateľ je povinný si prečítať na stránkach Kinguin.net sekciu o Ochrane osobných informácii, ktorá upresňuje všetky podrobnosti o tom, ako ochrániť a používať osobné informácie o používateľoch, ktoré sú v držbe spoločnosti Kinguin.net a ich partnerov. Používaním stránok alebo služieb, súhlasíte s podmienkami o ochrane osobných údajov a všetkých platných pravidiel a predpisov vzťahujúcich sa k ochrane osobných údajov.

3.6 Kinguin.net môže poskytnúť používateľom prístup k obsahu, výrobkom alebo službám ponúkanými inými poskytovateľmi prostredníctvom hypertextových odkazov (vo forme textových odkazov, bannerov alebo čímkoľvek iným), API a stránok týchto poskytovateľov. Odporúčame Vám si prečítať pravidlá týchto stránok o ochrane osobných údajov ešte pred použitím daných stránok. Používateľ je informovaný, že Kinguin.net nemá žiadnu kontrolu nad webovými stránkami vlastnenými inými poskytovateľmi, Kinguin.net tieto stránky nesleduje a nie je ani zodpovedný za používateľov týchto webových stránok a za obsah, výrobky alebo služby ktoré sú k dispozícii na týchto stránkach.

3.7 Používateľ súhlasí s tým že nevykoná žiadnu akciu ktorá môže ohroziť integritu počítačových systémov alebo sietí, ktoré patria Kinguin.net a nebude získavať neoprávnený prístup k týmto počítačovým systémom alebo sieťam.

3.8 Používateľ súhlasí s tým, že nevykoná žiadnu akciu ktorá môže ohroziť integritu systému Kinguin.net ako napríklad napísaním pozitívneho komentára pomocou iného členského ID, prostredníctvom tretích strán alebo napísaním neopodstatneného negatívneho komentára iným používateľom.

3.10 PREDOBJEDNÁVKY Predobjednávku môžete zrušiť kedykoľvek, maximálne však 3 dni pred dátumom vydania hry (NIE JE MOŽNÉ AK JE BONUS KU HRE POSKYTNUTÝ PRED VYDANÍM HRY). Cena uvedená u predobjednávky je garantovaná. Nebudeme po Vás požadovať žiadne ďalšie platby po vydaní produktu. Po vydaní hry obdržíte kľúč v poradí k akému došlo počas predobjednávok.

3.11 Použitie neautorizovaných skriptov, programov a manipulácii cien prostredníctvom neoficiálnych hackov/botov na platforme Kinguin je zakázané a môže mať za následok zrušenie účtu a nevyplatenie peňažných prostriedkov za predaný tovar.

3.12 In case of a non-delivery of pre-order products by the Vendor till a release day 12:00 CET, the Vendor shall be charged 1000 € flat penalty fee + 5 % of the total lost revenue from the pre-orders revenue.

4. Používateľské účty

4.1 Používateľ sa musí prihlásiť/zaregistrovať na stránkach, aby mohol získať prístup a používať určité služby. Každý používateľ, ktorý dokončil registráciu môže byť ďalej označovaný len ako „člen“. Ak Kinguin.net neurčí iné, používateľ môže mať len jeden používateľský účet. Kinguin.net môže uzavrieť alebo pozastaviť používateľské účty, pokiaľ má dôvodné podozrenie, že používateľ vlastní dva alebo viac používateľských účtov. Kinguin.net môže odmietnuť žiadosť o registráciu používateľského účtu bez udania dôvodu.

4.2 Po registrácii na webe, Kinguin.net vytvorí účet a priradí mu ID a heslo (ktoré určí používateľ pri registrácii). Účet môže obsahovať emailovú funkciu s obmedzenou kapacitou pre odosielanie a prijímanie emailov.

4.3 Kombinácia ID a hesla je jedinečná pre každý účet. Každý používateľ je osobne zodpovedný za uschovanie vlastného ID a hesla a nemá právo ho s nikým zdieľať. Používateľ sa zaväzuje okamžite informovať Kinguin.net o každom neoprávnenom použití svojho hesla alebo účtu či o akomkoľvek inom porušení bezpečnostných pravidiel.

4.4 Používateľ sa zaväzuje považovať všetky činnosti vykonané v rámci svojho účtu (vrátane spamu, zverejňovania informácii o iných spoločnostiach, klikanie na tlačítko prijať doplňujúce opatrenia, predplatné, zmrazenie služieb, posielanie emailov alebo textových správ pomocou účtu) za schválené používateľom.

4.5 Používateľ berie na vedomie, že zdieľaním svojho účtu s inými ľudmi môže spôsobiť nezvratné poškodenie spoločnosti Kinguin.net alebo iným používateľom. Používateľ je povinný chrániť Kinguin.net, jeho partnerov, pracovníkov a zástupcov proti stratám a škodám (vrátane nefinančných) spôsobených zdieľaním Vášho účtu s inými používateľmi. Používateľ súhlasí s tým, že pokiaľ je jeho účet zdieľaný s viacerými osobami alebo ho nie je možné udržať v bezpečí, tak Kinguin.net nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody spôsobené ohrozením bezpečnosti účtu a preto je Kinguin.net oprávnený prerušiť alebo ukončiť takýto účet.

4.6 Používateľ je povinný zadať svoje celé meno, aktuálnu adresu, platnú emailovú adresu a ďalšie informácie potrebné pre dokončenie procesu registrácie. Všetky Vami poskytnutú informácie musia byť pravdivé, presné, aktuálne a úplné.

4.7 Názov obchodníka nemôže byť zmenený. Zmena mena je možná len vo výnimočných prípadoch a dané prípady budú posúdené tímom zákazníckej podpory.

5. Povinnosti predajcu

5.1 Predajca je definovaný ako akýkoľvek používateľ, ktorý vystavuje produkty na stránkach. Každý predajca zaručuje a potvrdzuje, že: a) má plné právo prijať pravidlá, poskytovať licencie a autorizovať takéto záväzky b) bude používať stránky pre obchodné účely c) adresa uvedená predajcom pri registrácii je registrovaným sídlom podnikateľskej spoločnosti. Na základe tohto predpokladu, všetky spolupracujúcie divízie alebo dcérske spoločnosti nebudú považované za samostatné subjekty.

5.2 Predajca je povinný poskytnúť informácie alebo dokumenty týkajúce sa jeho podnikania, sídla firmy alebo produktov/služieb. Každý predajca zaručuje a potvrdzuje že: a) informácie a dokumenty ktoré boli predložené v priebehu registračného procesu alebo neskôr počas ďalšieho používania stránok alebo služieb sú pravdivé, presné, platné a úplné b) predajca bude hlásiť akékoľvek zmeny v dokumentoch s cieľom ich udržať pravdivými, platnými a úplnými.

5.3 Predajca súhlasí s tým, že jeho kontaktné údaje budú zaradené do databázy a Kinguin.net a ich partnerov. Poskytnuté informácie môžu byť spracované v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.

5.4 Predajca prehlasuje, zaručuje a potvrdzuje, že: a) bude osobne zodpovedný za zaistenie všetkých licencii tretích strán a iných povolení k obsahu, ktoré majú byť predložené, publikované a prezentované predajcom b) žiadny predložený obsah ktorý bude publikovaný predajcom neporušuje autorské práva tretích strán, patenty, ochranné známky, obchodné mená, obchodné tajomstvá alebo autorské práva c) predajca je oprávnený k predaju, distribúcii, exportu, marketingu alebo používaniu produktov a služieb v ponuke obsahu. Obsah nemôže porušovať práva tretích strán.

5.5 Každý predajca zaručuje a potvrdzuje, že služby ktoré prezentoval a publikoval:

a) budú pravé, úplné a zákonné

b) nebudú nepravdivé, nedôveryhodné alebo klamlivé

c) neobsahujú informácie ktoré sú urážlivé, vyhražné, obťažujúce, obscénne, kontroverzné, alebo diskriminačné

d) neobsahujú informácie ktoré sú diskriminačné alebo podporujú diskrimináciu na základe rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo veku

e) neporušujú politiku hesiel alebo akýchkoľvek iných súvisiacich doplňujúcich opatrení

f) neporušujú žiadne platné zákony a predpisy (vrátane, ale bez obmedzenia na predpisy týkajúce sa kontroly vývozu, ochrany práv spotrebiteľa, nekalých súťaží alebo podvodných reklám) alebo podporujú chovanie, ktoré by mohlo narušovať alebo porušovať zákony či predpisy

g) nemajú súvislosti, a to buď priamo alebo nepriamo, s ľubovoľnými webovými stránkami, ktoré by mohli obsahovať porušujúce nariadenia

5.6 Každý predajca zaručuje a potvrdzuje že:

a) prijme všetky opatrenia, pri návšteve stránok v súlade s platnými právnymi predpismi

b) bude spolupracovať s ďalšími používateľmi stránok v dobrej viere

c) prijme všetky opatrenia v súlade s predpismi, ďalšími dokumentami a platnými doplňujúcimi opatreniami

d) nebude používať stránky alebo iné stránky k sprenevere alebo zneužitiu iných používateľov (napr. k predaju kradnutého majetku, použitia ukradnutých kreditných /debetných kariet)

e) nebude sa vydávať za niekoho alebo čokoľvek iného, skresľovať svoje údaje alebo vzťahy s niekým alebo s niečim iným

f) sa nebude zapájať do spamovania alebo phishingu

g) sa nebude zapájať do akejkoľvek inej protiprávnej činnosti (vrátane trestných činov, deliktov, atď.)

h) sa nebude angažovať v akomkoľvek pokuse reprodukovať, sprenevery databázy, zoznamu hesiel alebo iného obsahu Kinguin.net

i) nebude používať počítačové vírusy alebo iné deštruktívne techniky ktoré by mohli stránky narušiť

j) sa nebude pokúšať narušiť integritu dátových systémov alebo sietí používaných Kinguin.net a/alebo iných webových stránok používateľov alebo získať neoprávnený prístup k týmto údajom, systémom alebo sieťam

k) sa nebude zapájať do akýchkoľvek činností, ktoré by inak spôsobili Kinguin.net alebo našich partnerov zodpovednými

5.7 Predajca neni oprávnený používať akékoľvek služby alebo používateľské účty k vykonaniu činnosti, rovnaké alebo podobné Kinguin.net e-commerce.

5.8 Pokiaľ je predajca obchodným zástupcom, predstavuje záruku že má všetky potrebné povolenia, schválenia a/alebo povolenia od svojich obchodných partnerov a spoločníkov a) pôsobí ako obchodný zástupca b) zverejňuje svoje kontaktné údaje, aj referenčné zoznamy a komentáre ich menom c) tretie strany sa môžu obrátiť na takéhoto obchodného zástupcu. Okrem toho že predajca zaisťuje a prehlašuje, že všetky referenčné zoznamy a komentáre sú pravdivé, vhodné a tretie strany môžu kontaktovať obchodných zástupcov bez súhlasu predajcu

5.9 Predajca sa zaväzuje k poskytnutiu všetkých potrebných informácii, materiálov, povolení a všetkej primeranej podpory a spolupráce so zákazníckou podporou Kinguin.net, ktorá poskytuje svoje služby v závislosti na tom či predajca porušil predpisy a/alebo bola podaná sťažnosť na používateľa. Pokiaľ tak sa tak nestane kvôli oneskoreniu, pozastaveniu či odopreniu prístupu k akýmkoľvek službám, Kinguin.net nebude potom povinný predĺžiť dobu služby a neponesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú takým oneskorením, pozastavením alebo odmietnutím.

5.10 Predajca súhlasí s tým, že Kinguin.net nie je povinný aktívne sledovať alebo overovať obsah akýchkoľvek materiálov správ alebo vytvorených informácii získaných alebo sprístupnených prostredníctvom webových stránok alebo služieb. Kinguin.net žiadnym spôsobom nepodporuje, nekontroluje, nepotvrdzuje informácie poskytnuté používateľom. Každý používateľ/predajca je zodpovedný za obsah ich korešpondencie a môže byť označený za zodpovedného za obsah svojich pripomienok alebo akýchkoľvek iných materiálov alebo informácii.

5.11 Predajca berie na vedomie a súhlasí, že služby môžu byť použité spoločnosťami a ich zástupcami pre obchodné účely, ale nie jednotlivými zákazníkmi pre svoje osobné účely.

5.12 Predajca berie na vedomie a súhlasí, že každý predajca je osobne zodpovedný za akékoľvek nedodržanie platných právnych a správnych predpisov príslušnej jurisdikcie a pravidelne sa uisťuje, že stránky a služby sú využívané v súlade s právnymi predpismi.

5.13.1 Zakazuje sa predávať produkty, ktoré sa bežne ponúkajú ako bezplatné, a výrobky, ktoré sú k dispozícii na zakúpenie na charitatívnych podujatiach. (t.j. Humble Bundles atď.),

5.13.2 Ustanovenia odseku 5.13.1 sa nevzťahujú na Indie Developers zmluvne dohodnutú v Indie Valley Program.

5.14 Komunitný predajcovia sa oboznámili a súhlasia s VOP vzťahujúcimi sa na profesionálnych predajcov s s nasledujúcimi dodatkami:

  • Komunitný predajca nemôže predávať viac ako 3 kľúčov naraz. Akonáhle je kľúč predaný, predajca môže pridať ďalší kľúč, kým nedosiahne limitu 3 kľúčov. Predajca môže šíriť kľúče len kým totálne množstvo kľúčov nepresiahne 3.
  • Transakčné poplatky pre predajcov sú identické s tými ktoré sa vzťahujú na profesionálnych obchodníkov. Pre viac informácii, kliknite na stránku s poplatkami.
  • Prostriedky získané predajcom musia byť využité na hry alebo iné produkty na trhovisku. Získané prostriedky nemôžu byť vyplatené.
  • Dostupné prostriedky budú predajcovi dostupné až vtedy keď zákazník ktorý si produkt zakúpil potvrdí že produkt funguje. Ak zákazník neohlási žiaden problém v priebehu 7 dní od dňa zakúpenia, prostriedky budú automaticky uvolnené a budú použiteľné cez účet predajcu.

6.Zakázané jednanie

6.1 Kinguin.net si rezervuje právo na odstránenie, upravenie či odmietnutie akéhokoľvek používateľského obsahu umiestneného, publikovaného či prezentovaného na stránkach, ktorý akokoľvek porušuje predpisy a/alebo pravidlá alebo ak sa javí ako nezákonný či reprezentuje Kinguin.net a jeho partnerov nevhodne.

6.2 V prípade, že používateľ/predajca poruší akékoľvek predpisy či pravidlá alebo ak Kinguin.net objaví, že ustanovenie bolo porušené predajcom/používateľom, potom je Kinguin.net oprávnený vyžadovať penále od daného používateľa/predajcu či zastaviť, vymazať účet alebo zakázať prístup na stránky a/alebo používanie služieb Kinguin.net. Pred uvalením penále je používateľ/predajca upozornený a požiadaný o odstránenie akéhokoľvek produktu či obsahu umietneného na stránkach ktorý je nevyhovujúci.

6.3 Bez ohľadu na všeobecnosť vyššie uvedených informácii, bude používateľ/predajca považovaný za vinného z hrubého porušenia pravidiel/predpisov v nasledujúcich prípadoch:

a) v dôsledku sťažností alebo oznámení podaných treťou stranou, Kinguin.net sa môže domnievať, že predajca zlyhal a to buď úmyselne alebo neúmyselne v dodržaní zmluvy s treťou stranou, vrátane ale nie len obmedzením na situáciu, v ktorej predajca nezaslal objednaný produkt aj napriek tomu, že obdržal platbu, a/alebo nebol dodaný produkt v takom stave v akom bol popísaný v zmluve

b) Kinguin.net podozrieva používateľa, že použil/používa kradnuté debetné/kreditné karzy alebo akékoľvek iné nepravdivé informácie v zmluvných vzťahoch s partnerom

c) Kinguin.net ďalej môže podozrievať používateľa, že niektorá z informácii poskytnutých používateľom/predajcom môže byť neplatná, neúplná, nepravdivá nevhodná alebo zavádzajúca

d) Kinguin.net podozrieva používateľa že ním vykonané skutky môžu vystaviť Kinguin.net, jeho partnerov alebo iných používateľom finančným stratám.

6.4 Kinguin.net si vyhradzuje právo pre plnú spoluprácu s úradmi, súkromnými detektívmi a/alebo podvedenými tretími osobami ako súčasť trestného alebo civilného vyšetrovania. Okrem toho môže Kinguin.net zdieľať identitu používateľov/predajcov a tiež všetky kontaktné údaje poškodenej tretej osoby, pokiaľ o to požiadajú orgány činné v trestnom konaní alebo iné donucovacie subjekty, ktoré poskytnú súdny príkaz. Kinguin.net nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú takouto akciou a používateľ súhlasí s tým že nepodnikne žiadne právne kroky proti Kinguin.net.

6.5 Pokiaľ je používateľ v rozpore s pravidlami, Kinguin.net si tiež vyhradzuje právo oznámiť toto porušenie ktoré sa stalo na stránkach. Pokiaľ sa toto porušenie týka nekalého alebo nezákonného chovania, Kinguin.net si vyhradzuje právo zverejniť toto porušenie našim partnerom. Partneri Kinguin.net môžu obmedziť, pozastaviť alebo blokovať prístup ku všetkým alebo časti služieb ktoré sú poskytované týmito partnermi, prijať akékoľvek iné opatrenia k náprave a zverejneniu používateľov/predajcov na stránke prevádzkovanej alebo pod správou Kinguin.net partnerov.

6.6 Každý používateľ/predajca sa zaväzuje k zaplateniu akýchkoľvek výdajov na odškodnenie Kinguin.net, našich partnerov, úradníkov, pracovníkov, agentov aj zástupcom, vyplývajúcim z Vašich komentárov, zverejnených alebo prezentovaných, alebo prezentácii akéhokoľvek používateľského obsahu.

6.7 Každý používateľ/predajca súhlasí s tým, že Kinguin.net nenesie zodpovednosť za používateľský obsah alebo iné materiály prezentované na stránkach, vrátane tých ktoré sú nezákonné, nepravdivé, zavádzajúce, nevhodné, hanlivé, urážlivé alebo zakázané a že riziko škody spôsobenej týmito materiálmi je spôsobené používateľom/predajcom. Kinguin.net si vyhradzuje právo prevziať plnú kontrolu nad obranou pre náhradu škody za člena. V takomto prípade bude používateľ spolupracovať s Kinguin.net.

6.8 Kinguin.net si vyhradzuje právo neprijímať žiadne vrátenia už dodaných položiek/herných kľúčov

7. Jednanie medzi používateľmi a predajcami

7.1 Stránky Kinguin.net poskytujú priestor k výmene informácii, produktov a služieb medzi predajcom a kupujúcim. Kinguin.net poskytuje priestor používateľom/predajcom k zverejneniu, prijatiu, vytvoreniu a riadeniu objednávok v súlade s pravidlami a podmienkami nákupu služieb poskytovaných Kinguin.net. Kinguin.net neposkytuje žiadnu prezentáciu predajcovi či kupcovi bez ohľadu k akýmkoľvek službám. Kinguin.net nie je povinný sa uistiť a neni zodpovedný za kvalitu, bezpečnosť, legálnosť alebo dostupnosť akéhokoľvek produktu či služby ponúkanej na predaj na stránkach, ďalej tiež za predajcovu schopnosť predávať či kupcovu schopnosť nakupovať.

7.2 Používatelia/predajcovia berú na vedomie, že vytvorenie transakcie na stránkach obsahuje ri­ziko spolupráce s podvodníkmi. Kinguin.net využíva všetky možnosti k overeniu správnosti dát a informácii poskytnutých našimi používateľmi/predajcami počas registračného procesu. Avšak pretože je ťažké overiť identitu internetových používateľov, Kinguin.net nie je schopný potvrdiť a preto nepotvrdzuje domnelú identitu používateľov (vrátane ale nie limitovanú na predajcu). Doporučujeme Vám, aby ste využili všetky možnosti a zhodnotili daný prípad.

7.3 Každý používateľ/predajca si plne uvedomuje risk nákupu či predaja cez stránky a tiež nárokov alebo problémov, ktoré môžu vzniknúť vo vzťahu k online nákupu. Tento risk zahrňuje ale nie je limitovaný na klamlivosť produktov a služieb, ilegálnych produktov, oneskorenie, chybné dodanie či chybnú platbu, nesprávnu čiastku výpočtu, záručné problémy a nehody behom transportu. Takýto risk zahrňuje fakt, že manufaktúra, import, export, distribúcia, ponuka, prezentácia, predaj a/alebo použitie ponúkaných produktov na stránkach, môže narušiť či môže byť považované za narušenie akýchkoľvek práv tretej strany, ktoré môže mať za následok riziko, pri ktorom tretia strana môže požadovať náhradu škody, alebo iné náklady spojené s požiadavkami tretích strán. Takéto riziko môže obsahovať fakt, že spotrebitelia či ostatní kupujúci a používatelia produktov či ďalšie osoby môžu naraziť na škody či problémy spôsobené produktami pôvodne kúpenými používateľmi stránok ako výsledok nákupnej transakcie a/alebo môžu vzniesť námietky na základe používania takýchto produktov. Všetky takéto riziká sú preto nazývané ako „transakčné riziká“. Každý používateľ akceptuje fakt, že Kinguin.net nemôže niesť zodpovednosť za akúkoľvek škodu, nárok,náklady, nevýhodu, obchodné prerušenie či výdaje, ktoré vyplývajú z transakčného rizika.

7.4 Používatelia/predajcovia sú osobne zodpovedný za dodržania všetkých predpisov a pravidiel transakcii vytvorených cez, na či ako výsledok používania stránok alebo služieb, vrátane ale bez obmedzení na platobné podmienky, vrátenie, garancie, dodanie, poistenie, poplatky, dane, licencie, penále, dopravu a skladovanie.

7.5 Používateľ/predajca súhlasí s poskytnutím všetkých potrebných informácii a dokumentácie, ktorá bude potrebná vo vzťahu s transakciami vytvorenými cez, na či ako výsledok používania stránok alebo služieb. Kinguin.net je oprávnený k zastaveniu či zrušeniu prístupu do používateľovho/predajcovho účtu, v prípade že nebude schopný poskytnúť požadované informácie či materiály v rozumnej dobe.

8. Limity záväzkov

8.1 Všetky služby poskytované Kinguin.net, sú do najvyššej miery povolené zákonom, sú ďalej umožnené tak ako sú, pokiaľ sú umožnené a so všetkými nedostatkami, Kinguin.net preto vyslovene zamieta všetky garancie, vrátane ale nie obmedzené n akúkoľvek garanciu stavu, kvality, trvanlivosti, funkčnosti, spoľahlivosti, predajnosti či vhodnosti pre akýkoľvek špecifický účel. Všetky garancie, zobrazenia či záväzky sú týmto vylúčené.

8.2 Do najvyššej možnej miery povolenej zákonom, Kinguin.net nereprezentuje či neposkytuje žiadnu garanciu v súlade s platnosťou, presnosťou, správnosťou, spoľahlivosťou, kvalitou, stabilitou či podobnosťou akejkoľvek informácie poskytovanej na stránkach alebo prostredníctvom stránok. Kinguin.net nereprezentuje či negarantuje to, že výroba, import, export, distribúcia, ponuka, prezentácia, nákup a predaj a/alebo použitie akýchkoľvek služieb či produktov ponúkaných prostredníctvom stránok je zbavené od zásahu práv akejkoľvek tretej strany, Kinguin.net nereprezentuje či nedáva žiadnu garanciu v žiadnom ohľade vo vzťahu k akýmkoľvek službám ponúkaným či reprezentovaným na stránkach.

8.3 Každý používateľ/predajca by mal byť osobne zodpovedný za získaný obsah, používateľ/predajca bude zodpovedný za stratu či poškodenie spôsobené Kinguin.net k akémukoľvek stiahnutému materiálu. Žiadna informácia či rada, poskytnutá písomne alebo ústne, ktorá môže byť získaná predajcom/používateľom z Kinguin.net či cez stránku by nemala byť považovaná za garanciu či prezentáciu akéhokoľvek druhu.

8.4 Stránky môžu poskytnúť používateľovi prístup k službám či produktom poskytnutým nezávislými tretími stranami. Nie je poskytnutá žiadna garancia či reprezentácia vo vzťahu k týmto službám či produktom v akomkoľvek ohľade. V žiadnom prípade Kinguin.net či naši partneri nemôžu byť považovaný zodpovednými za takéto služby či produkty.

8.5 Každý používateľ/predajca súhlasí s tým, že Kinguin.net, našim partnerom, managementu a pracovníkom nespôsobia žiadnu škodu, stratu či nebudú vyžadovať akékoľvek iné nároky, ktoré sa môžu objaviť pri používaní stránok či služieb používateľom alebo porušením všeobecných obchodných podmienok. Každý používateľ/predajca súhlasí s tým, že Kinguin.net, našim partnerom, managementu a pracovníkom nespôsobia žiadnu škodu, stratu či nebudú vyžadovať akékoľvek iné nároky, ktoré sa môžu objaviť pri narušení garancie či sťažnosti podanej používateľom proti Kinguin.net, vrátane tých zmienených v sekcii 5.

8.6 Kinguin.net nie je zodpovedný za akúkoľvek špecifickú, priamu, nepriamu, represívnu, vedľajšiu či následnú škodu, či akúkoľvek inú škodu (vrátane ale nie obmedzenou na stratu zárobku či sporenia, narušenia obchodu a straty informácii) ako následok:

a) neschopnosti používania stránok či služieb

b) zničenia tovaru, vzoriek, dát, informácii či služieb zakúpenej či získanej od používateľa či ktorejkoľvek tretej strany cez akúkoľvek Kinguin stránku

c) narušovania práv tretej strany či vymáhanie akýchkoľvek požiadaviek vo vzťahu k výrobe, importu, exportu, distribúcii, ponuke, prezentácii, nákupu, predaju a/alebo použitiu produktov či služieb poskytovaných na stránkach a fakt, že môžu narušovať práva tretej strany

d) akékoľvek dáta či súkromné informácie sprístupnené treťou stranou neautorizovaným spôsobom

e) akékoľvek prehlásenia či riadenia na stránkach

f) akékoľvek iné záležitosti, vzťahujúce sa ku stránkam, ktoré môžu naznačovať nedbalosť

8.7 Napriek vyššie zmienenému, záväzok Kinguin.net, našich zamestnancov, agentov, partnerov, reprezentácie a všetkých osôb jednajúcich v našom záujme na všetky nároky vychádzajúce z používania stránok či služieb cez celý kalendárny rok je limitovaný s ohľadom na každého používateľa/predajcu na a) celkovej čiastke zaplatenej používateľmi/predajcami firme Kinguin.net a ich partnerom v priebehu kalendárneho roku b) HK$1,000 alebo čokoľvek menšie. Predchádzajúca informácia neodporuje požiadavku k potvrdeniu príslušnej škody spôsobenej používateľom/predajcom. Všetky nároky vychádzajúce z používania stránok či služieb musia byť oznámené behom 3 mesiacov po dátume kedy sa vyskytol daný problém.

8.8 Limitácia a vylúčenie záväzku v súlade s predpismy platí do najvyššej povolenej miery povolenej zákonom a budú platnými bez ohľadu na podanie upozornenia Kinguin.net v momente kedy sa taká škoda nestane.

9. Vyššia sila

9.1 Kinguin.net nenesie zodpovednosť za akékoľvek oneskorenie, prerušenie alebo chyby na stránkach, spôsobené udalosťami ktoré sú mimo našu kontrolu, vrátané porúch internetu, hardwarových, telekomunikačných či iných porúch, výpadkov, vládne činnosti, nepokoje a občianske nepokoje, požiare, búrky, explózie, Božie zásahy, vládne zásahy, súdne príkazy alebo nedbalosť tretej strany.

10. Ochrana duševného vlastníctva

10.1 Kinguin.net je jediným poskytovateľom licencie všetkých práv a záujmov stránky a ich obsahu. Stránky a ich obsah obsahujú obchodné tajomstvo a iné duševné vlastníctvo chránené medzinárodnými autorskými právami a inými právami. Všetky názvy, vlastníctvo a duševné vlastníctvo prináleží stránkam a ich obsah patrí Kinguin.net a ich partnerom. Vyhradzujeme si všetky práva pre akékoľvek vymáhanie v súlade s týmito pravidlami.

10.2 Kinguin.net a všetky jeho súvisiace ikony, logá sú registrované pod obchodnou značkou Kinguin Digital Limited a ďalšie Kinguin ikony a logá sú registrované pod firmou Kinguin.net Limited, ktoré sú chránené legálne a ďalšími príslušnými právami. Neautorizované kopírovanie, modifikácia, použitie či publikovanie týchto značiek je zakázané.

10.3 Kinguin.net môže spolupracovať s nezávislou treťou stranou zúčastnenou v poskytovaní služieb. Je však zakázané, aby táto strana použila akúkoľvek obchodnú či servisnú značku, logo patriace tretej strane bez jej predošlého schválenia.

11. Ochrana kupca

11.1 Je požadované aby predajcovia spolupracovali s našou zákazníckou podporou. Kupcovia a predajcovia prenechávajú všetky konečné rozhodnutia spoločnosti Kinguin.net, ktorá podľa svojho uváženia preverí všetky prehlásenia, ktoré boli predložené kupujúcim, v súlade so zmluvou Kinguin o ochrane kupca. Pokiaľ bude akýkoľvek prípad vyriešený v prospech kupujúceho, nákupná cena tovaru bude refundovaná (vrátane daní a ďalších nákladov ako sú napríklad poplatky za platbu, atď.) a predajca je povinný nám vyplatiť akékoľvek poplatky spojené s transakciou vzniknutou kvôli refundácii kupca. Nie je požadované aby kupca vrátil akékoľvek transakčné poplatky, pokiaľ predloží určenú dokumentáciu (napr. dôkaz že bol tovar v takom stave v akom bol popísaný) popísanú v zmluve Kinguin o ochrane kupca. Kinguin.net si rezervuje akékoľvek právo k zmrazeniu akejkoľvek čiastky zaplatenej predajcom do tej doby, kým príslušná požiadavka kupca bude stiahnutá alebo čiastka bude určená v prospech kupca.

Okrem toho:

Predajcovia musia byť upozornení písomne, o zmluve Kinguin o vrátení peňazí. Predajcovia súhlasia s tým, že Kinguin môže pripísať refundovanú čiastku kupca na vrub účtu predajcu. V prípade že predajca požaduje zmeniť tento spôsob, musí kontaktovať Kinguin.net. Kinguin.net je oprávnený k rezervácii práva použitia predajcovho kreditu v súlade so zmluvou Kinguin o ochrane kupca.

V prípade že kredit predajcu na jeho Kinguin.net účte nebude dostatočný, budeme požadovať iný spôsob refundácie od predajcu.

Predajca súhlasí s tým, že sme oprávnený strhávať kredit z jeho účtu kvôli refundácii kupcov akoukoľvek nami vybranou metódou.

Zmena spôsobu refundácie v žiadnom prípade neoprávňuje predajcu k tomu, aby sa vyhol zaplateniu poplatku. V prípade že predajca neposkytne inú refundovaciu metódu spoločnosti Kinguin, vyhradzuje si Kinguin právo na získanie peňazí cez spoločnosti vymáhajúce peniaze. Môžeme tiež pozastaviť či úplne zastaviť vstup predajcu na naše stránky do tej doby, než bude vykonaná platba.

V prípade že je kredit na účte Kinguin.net nedostatočný, budeme požadovať iný spôsob refundácie.

11.2 Rezervujeme si všetky práva k napraveniu všetkých chýb, ktoré nájdeme. Napravíme všetky viditeľné chyby tak, že strehneme čiastku potrebnú k refundácii v súlade so zmluvou Kinguin o ochrane kupca.

11.3 Kinguin si rezervuje právo neprijímať kľúčov/darčekov získaných nákupom, ktoré boli vytvorené 30 dní po transakcii.

12. Oznámenie

12.1 Všetky právnické oznámenia určené spoločnosti Kinguin.net by mali byť odoslané v písomne forme, osobne či počtou na nasledujúcu adresu Kinguin Digital Limited, 8/F On Hing Building, 1 On Hing Terrace Central, Hong Kong. Oznámenia budú akceptované akonáhle budú odoslane v jednej z vyššie zmienených foriem a akonáhle budú prevzaté firmou Kinguin.net.

12.2 Všetky právnické oznámenia či požiadavky používateľom sa stanú platnými, ak budú doručené osobne, doručovacími službami, faxom či emailom na vyššie zmienenú adresu, faxom či na emailovú adresu určenú pre používateľov Kinguin.net. Toto upozornenie bude považované za platné, akonáhle Kinguin.net bude schopný:

a) prezentovať túto informáciu vo fyzickej či elektronickej forme uvedenej na stránkach, ktorá bola odoslaná používateľovi alebo

b) okamžite uviesť takéto oznámenia na mieste dostupnom všetkým používateľom, bez akýchkoľvek poplatkov

12.3 Používateľ súhlasí s tým, že všetky opatrenia, oznámenia, požiadavky, priznania a akékoľvek ďalšie hlásenia odoslané elektronicky Kinguin.net budú zodpovedať legálnym požiadavkám týchto hlásení v písomnej forme.

13. Obecné ustanovenia

13.1 Pokiaľ nie je uvedené nijak v dodatočných dohodách, toto opatrenie utvára celkovú dohodu medzi Vami a Kinguin.net v súlade používania našich stránok a služieb a nahradzuje všetky predošlé opatrenia, ako písané tak ústne, týkajúce sa rovnakej témy.

13.2 Kinguin.net a používateľ sú nezávislé zmluvné strany a žiadna spoločnosť, partnerská spolupráca, licencia, spoločenský podnik nie sú ustanovené medzi nimi.

13.3 V prípade, že sa akákoľvek provízia stane neplatnou či nevymáhateľnou, takáto provízia bude vymazaná a ostávajúce provízie budú stále platné a vymáhateľné.

13.4 Nadpisy sú používané len ako odkazy a v žiadnom prípade nedefinujú, obmedzujú či popisujú rozsah či veľkosti akejkoľvek sekcie.

13.5 Nevymožiteľnosť akéhokoľvek práva, ktoré Kingu.net môže mať alebo jeho zrieknutie sa, tieto dohody neustanovuje zrieknutie prehlásenia k vynúteniu takéhoto práva či zrieknutie firmou Kinguin.net

13.6 Kinguin.net je oprávnený k ustanoveniu podmienok tohto opatrenia (vrátane všetkých našich práv, názvov, výhod, záujmov, služieb a záväzkov v tomto opatrení) s ohľadom na každú osobu či subjekt (vrátane partnerov Kinguin.net)

13.7 Toto opatrenie je určené podľa zákonov Hong Kongu bez zmienky k ich odporujúcim ustanoveniam. Strany ktoré vyjadrili súhlas s týmto opatrením sú subjektom súdnych právomocí v Hong Kongu.

Live chat
Ak zmeníte krajinu pobytu, zmení sa aj cena produktu ktorá bude obsahovať daň ktorá sa používa v danej krajine. V prípade že sa nachádzate mimo EÚ a túto možnosť aj zvolíte tak sa Vám nepričíta žiadna daň k Vášmu nákupu.
Rozumiem