kinguin loginObservera!Från och med 1:a januari ändrar Europeiska Unionen skatteregler.Var god och välj ett lämpligt skattområde nedan.

Start selling now

Registrera dig
arrow login
Kundtjänst
Frågor och svar
Frequently Asked Questions
Create a Ticket
Kort svarstid!
Chat online

Kinguin.se Transaktionstjänstsavtal

Enligt Rådets Genomförandeförordningen (EU) nr 1042/2013 den 7 oktober 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 vad gäller platsen för tillhandahållande av tjänster. Från och med den 1 januari 2015 beskattas elektroniska tjänster alltid i det landet där kunden är etablerad.

För konsumenter i EU:

Måste debitera skatt i det EU landet där köparen tillhör.

För företag i EU:

Ingen skatt. Kunden måste redovisa till skatte (omvänd skattskyldighet).

För kunden utifrån Europeiska unionen är skatte inte tillämplig.

 

1.Tillämpning och Godkännande av Villkor

1.1 Avtals part. Avtalsslutande part. Detta avtal förs in i mellan dig (även kallad "medlem" nedan) och Kinguin.se enheten som anges nedan ("Kinguin.se" eller "vi") för användning av Kinguin.se transaktionstjänster.

1.2 Transaktionella villkor. Kinguin.se tillhandahåller en online-transaktion plattform och stödtjänster ("Transaktionstjänster") på webbplatserna

http://www.kinguin.net/som tillåter registrerade medlemmar på Webbplatserna att ingå onlinetransaktioner för produkter eller tjänster inom Webbplatserna som omfattas av villkoren i detta avtal. Kinguin.se får publicera transaktionsregler, tvist och andra regler och policys för alla typer av onlinetransaktioner ("Transaktionella villkor"). Sådana Transaktionella villkor uttryckligen införlivas detta avtal genom referens och du accepterar att vara bunden av dessa regler och policys.

1.3 Allmänna villkor. Du samtycker till att också skall överensstämma med relevanta webbplatsers regler och policies som publiceras på Webbplatserna som också ingår i detta avtal genom hänvisning ("Allmänna villkor"). Allmänna villkor inkluderar utan begränsning:

Användningsvillkor

Sekretesspolicy

1.4 Bindande avtal. Detta avtal, inklusive Transaktionella villkor och Allmänna villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Kinguin.se i samband med din användning av transaktionstjänster. Genom att besöka och använda Transaktionstjänster samtycker du till att acceptera och vara bunden av detta avtal. Använd inte dessa Transaktiontjänster om du inte accepterar alla villkor i detta avtal.

1.5 Tillägg. Du godkänner att Kinguin.se får ändra några villkor i detta avtal, inklusive Transaktionella villkor och Allmänna villkor när som helst genom att publicera den aktuella ändrade och upprepade version på webbplatsen. De ändrade villkoren ska vara effektiva omedelbart vid utstationering. Genom att fortsätta att använda Transaktionstjänster samtycker du till att de ändrade villkoren ska gälla för dig. Detta avtal får inte på annat sätt ändras utom skriftligen av en behörig tjänsteman av  Kinguin.se.

1.6 Språkversion. Om Kinguin.se har skrivit eller tillhandahållit  en översättning av den engelska versionen av något villkor i detta avtal, inklusive Transaktionella och Allmänna villkor godkänner du att översättningen tillhandahålls endast bekvämlighet och att den engelska versionen ska styra din användning av de Transaktiontjänsterna.

1.7 Kinguin.se Affiliates. Några av de Transaktiontjänster kan stödjas av våra affiliates.

1.8 Ytterligare villkor. I vissa fall kan du behöva dessutom ingå ett separat avtal med Kinguin.se eller våra affiliates i samband med transaktionstjänster ("ytterligare villkor"). Om det finns någon motsägelse mellan bestämmelserna i detta avtal och bestämmelserna i Ytterligare villkor skall Ytterligare villkor kontroll avseende de relevanta typer av Transaktionstjänster eller onlinetraksaktioner, som är lämpligt.

1.9 Medlemskap Services. Detta avtal påverkar inte ditt avtal med oss eller någon av våra affiliate om ditt abonnemang och användning av de betalda eller kostnadsfria tjänster medlemskap i webbplatser, om inte annat anges i detta avtal eller relevant serviceavtalet

2. Transaktionstjänster

2.1 Transaktionstjänster från Kinguin.se är utformade för att underlätta registrerade medlemmar på Webbplatserna att placera, acceptera, avgöra, hantera och uppfylla order för tillhandahållande av produkter och tjänster på nätet inom Webbplatserna ("Onlinetransaktioner"). Kinguin.se förbehåller sig rätten att ändra, uppgradera, modifiera, begränsa eller upphäva transaktionstjänster eller något av dess anknutna funktioner eller applikationer när som helst tillfälligt eller permanent utan förvarning. Kinguin.se förbehåller sig vidare rätten att införa nya drag, funktioner eller applikationer till transaktionstjänster eller framtida versioner av transaktionstjänster. Alla nya drag, funktioner, program, ändringar, uppgraderingar och förändringar skall omfattas av detta Avtal, om inte annat uttryckligen anges av Kinguin.se.

2.2 Endast medlemmar. Transaktionstjänster av Kinguin.se är endast tillgängliga för registrerade medlemmar Webbplatserna. Om din prenumeration på betald eller gratis medlemskap på Webbplatserna förfaller eller tidigt avslutas av någon anledning, är du inte berättigad att använda transaktionstjänster. I händelse av att du har ett giltigt Onlinetransaktion enligt detta Avtal medan din betald eller gratis medlemskap registrering på Webbplatserna avslutas ska Kinguin.se ha full frihet och myndighet att återbetala Köpare och/eller släppa till Leverantör (både Köpare och Leverantör som definieras nedan) hela eller delar av fonderna under Onlinetransaktioner som Kinguin.se finner lämpligt. Om du är en Leverantör, måste du ha ett giltigt bankkonto som ska kontrolleras och bekräftas av Kinguin.se och våra affiliates.

2.3 Typer av transaktioner. Transaktionstjänster av Kinguin.se är tillgängliga för olika typer av Onlinetransaktioner tillåts av endast Kinguin.se. För alla typer av Onlinetransaktioner kan Kinguin.se begränsa transaktionstjänster till en viss grupp av medlemmar i de relevanta Transaktions villkoren. De olika typerna av Onlinetransaktioner och andra förmåner, drag och funktioner av transaktionstjänster som är tillgängliga för en registrerad medlem kan variera för olika länder och regioner. Ingen garanti eller representation med tanke på att samma typ och omfattning av transaktioner, förmåner, drag och funktioner ska finnas tillgängliga för alla medlemmar.

2.4 Lagliga Items. De produkterna eller tjänsterna på en Onlinetransaktion med hjälp av transaktionstjänster måste vara lagliga items och måste inte på annat sätt strida mot gällande denna klausul 2.4. Du ska inte använda transaktionstjänster i samband med någon Onlinetransaktion som:

a) kan kränka Kinguin.se eller någon tredje parts legitima rättigheter inklusive, men inte begränsat till upphovsrätt, varumärkesrätt, patent eller andra immateriella rättigheter.

b) kan vara i strid med andra villkor i detta Avtal inklusive Transaktionsvillkor och allmänna villkor. Kinguin.se skall ha rätt att vägra eller avbryta någon Onlinetransaktion som bryter mot denna klausul 2.4.

2.5 Vägra eller Avbryt Transaktioner. Bortsett från klausul 2.4 förbehåller Kinguin.se sig rätten att på eget gottfinnande, att vägra eller avbryta någon Onlinetransaktion av någon anledning. Vissa situationer som kan resultera i en Onlinetransaktion avslås eller avbryts innefattar där problemen identifieras av vår kredit- och bedrägerikontrollavdelning, där Kinguin.se har anledning att tro att Onlinetransaktion är obehörig, bryter mot någon lag, regel eller förordningar eller annars utsätta Kinguin.se eller något av våra affiliates för ansvar. Kinguin.se kan också kräva ytterligare kontroller eller information för alla Onlinetransaktioner.

2.6 Kundskydd Scheman. Kinguin.se kan också erbjuda kundskydd scheman för vissa Onlinetransaktioner. Säljaren kan bli skyldig att betala insättningar för att säkra Säljarens fullgörande av skyldigheter enligt det relevanta kundskydd schemat. Säljaren samtycker till att tillåta och härmed bemyndiga Kinguin.se till att dra, innehålla och avfallshantera avlagringar avses i enlighet med de villkorna som gäller enligt det relevanta kundskydd schemat. När det gäller köparen, bekräftar och samtycker till att det skydd för dig enligt ett kundskydd schemat gäller dessa Onlinetransaktioner som omfattas av endast det aktuella schemat.

2.7 Transaktionella Villkor. För alla typer av Onlinetransaktioner kan Kinguin.se införa ytterligare restriktioner, begränsningar och förbud samt straff för överträdelser i de relevanta transaktionella villkoren.

2.8 Tvister mellan Köpare och Leverantörer. Du samtycker till att eventuella tvister som uppstår mellan dig och den andra parten i en Onlinetransaktion ska hanteras i enlighet med klausul 10, och att Kinguin.se skall ha full rätt och befogenhet att fatta ett beslut för en sådan Tvist. Vid mottagandet av en tvist skall Kinguin.se ha rätt att begära någon eller båda av Köparen och Leverantören att bifoga stödjande dokument. Du samtycker till att Kinguin.se ska ha absolut rätt att avvisa eller ta emot stödjande dokument. Du bekräftar också att Kinguin.se inte är en domstol eller skiljedomsinstitutet och ska göra bestämning endast som en vanlig icke-professionell person. Vidare har vi inte garanti att de stödjande dokumenten som parterna i Tvisten lämnar, blir sanna, fullständiga och korrekta. Du samtycker till att inte hålla Kinguin.se och våra affiliates ansvariga för något material som är osant eller missledande.

2.9 Befogenheter för Kinguin.se. Du bekräftar uttryckligen och accepterar att Kinguin.se skall ha obegränsad makt, auktoritet och frihet att avvisa eller avbryta en onlinetransaktion och att fatta ett beslut om en eventuell tvist mellan köpare och leverantör, inklusive avyttring av fonder under en onlinetransaktion i enlighet med detta avtal och de relevanta transaktionella villkoren. Du bekräftar också att detta avtal och de relevanta Transaktionella Villkoren inte kan täcka alla problem som kan uppstå i samband med en Onlinetransaktion. Du samtycker till och accepterar att Kinguin.se ska ha rätt att ändra eller komplettera Transaktionella Villkoren. Du samtycker vidare till och accepterar att Kinguin.se ska ha rätt att göra bestämningar varhelst Kinguin.se anser lämpligt med hänsyn till den bevisning som tas emot av oss, allmänt accepterade principer och praxis inom relevanta branscher och intressen för både Köpare och Leverantör oavsett om aktuella frågan har uttryckligen upp i Transaktionella Villkoren eller detta Avtal.

2.10 Register över Kinguin.se. Vid eventuell tvist i samband med någon Onlinetransaktion skall registret över Kinguin.se ha företräde och vara avgörande.

2.11 Betalningar görs via Paysafecard, Krowns, Ukash, Smart2Pay (iDeal) kan inte vändas och endast ska återbetalas med balans.

3. Transaktioner mellan Leverantörer och Köpare

3.1 Leverantörer och köpare. Vid tillämpningen av detta avtal betyder termen "Vendor" en registrerad medlem som levererar produkten (er) eller tjänst (er) under en online transaktion, och termen "Köparen" avser en registrerad medlem som köper eller förvärvar produkt (er) eller tjänst (er) under en online-transaktioner.

3.2 Online Order. Leverantören och köparen skall träda i en online-transaktion för produkter eller tjänster genom att fylla i, skicka och acceptera en beställning på nätet med hjälp av gällande standard beställningsformuläret på Webbplatserna. Leverantören och köparen själva skall ansvara för att se till att du har kommit överens om att, och anges samtliga relevanta villkoren för de produkterna eller tjänsterna i det aktuella onlinebeställningsformuläret, inklusive men inte begränsat till prissättning, kvantitet, specifikationer, kvalitetsnormer, inspektion, sjöfart osv. Kinguin.se kan vägra att behandla eller avbryta någon online transaktion som i Kinguin.se rimliga mening har otillräckligt med information för utgöra ett bindande avtal.

3.3 Online transaktioner som omfattas av detta avtal. En onlinetransaktion är dessutom föremål för regler och villkor som anges i detta avtal och de Transaktionella villkor. Leverantör och köparen skall slutföra Online Transaction enligt villkoren i online-beställning, relevanta Transaktionella villkor och detta avtal. Säljaren eller köparen kan endast avbryta on-line transaktioner i enlighet med relevanta Transaktionella villkor.

3.4 Transaktionen mellan Säljare och Köpare Endast. Varje online transaktion görs endast  av och mellan en säljare och en köpare. Trots att Kinguin.se tillhandahåller transaktionstjänster och, i förekommande fall, kan göra formalitet granskning av en online transaktion skall Kinguin.se inte betraktas som en part i online-transaktioner. Kinguin.se representerar inte säljaren eller köparen i någon online-transaktioner. Kinguin.se ansvarar inte för kvalitet, säkerhet, laglighet  eller tillgången på de produkterna eller tjänsterna som erbjuds under någon online transaktion eller förmågan hos antingen säljaren eller köparen att komplettera alla online-transaktioner. Du samtycker till att du inte ska hålla Kinguin.se och våra Affilate och agenter ansvariga för eventuella förluster, skador, anspråk, skulder, kostnader eller utgifter som uppstår från alla onlinetraksaktioner, inklusive eventuella brott, delvis prestanda eller icke-prestanda Online Transaction med den andra parten i transaktionen.

3.5 Betalning av Avtalspris. För varje online transaktion samtycker du till att full betalning av det avtalade priset av Online Transaktioner inklusive betalningar anser med betalning gateways avgifter, utan avdrag måste göras i euro tydliga medel en av de betalningsmetoder som utsetts av Kinguin.se endast.

3.6 Betalningsmetoder. Observera att de betalningsmetoder som finns på Webbplatserna tillhandahålls av Kinguin.se partners. Om det finns någon återbetalning eller återföring av en betalning som begärs av en betaltjänst partner samtycker leverantör att Kinguin.se har rätt att återbetala pengarna så begärs av betaltjänst partner utan ansvar gentemot säljaren. Kinguin.se ska använda rimliga ansträngningar för att hjälpa dig att delta i tvistlösningsprocessen för de relevanta betalningsservicepartners . Men om deltagande i tvistlösningsförfarandet är föremål för ytterligare avgifter, ska detta vara endast egen kostnads.

3.7 Din agent. Om du måste sluta och fylla i en online-transaktion genom en agent, t.ex. en leverantör kan krävas för att engagera en kvalificerad import och export agent som sin export agent, är ett sådant agent endast en agent för dig. Om några skyldigheter måste utföras av agenten ska du förbli ensam ansvarig för den andra parten av Online transaktion för icke-prestanda eller förvalda av din agent.

3.8 Steam gåvor. Kinguin.se är inte ansvarig för eventuella frågor om att sälja och köpa STEAM gåvor från andra leverantörer. Det finns en risk att förbjudas av Steam för att sälja och / eller köpa STEAM GÅVOR. Kom ihåg att du gör det på egen risk!

4. Kinguin.se Serviceavgifter

4.1 Serviceavgifter. Kinguin.se debitera avgifter för Kinguin.se transaktioner och transaktioner kontroll enligt avgifts scheman aviserats av  Kinguin.se på webbplatser. Kinguin.se förbehåller sig rätten att debitera några avgifter för andra typer av onlinetraksaktioner på rimlig förhandsanmälan publiceras på webbplatser. Serviceavgifter som debiteras av Kinguin.se inkluderar avgifter för partners bestämmelse. Kinguin.se har inte någon kontroll över, och är inte ansvarig eller skyldig för de produkterna eller tjänsterna som betalas för med vår service. Vi kan inte garantera att en köpare eller en leverantör du arbetar med kommer faktiskt slutföra transaktionen.

Mer information om avgifter.


Fasta priskategorier- grundavgifter
Insättningsavgift
(per kategori, för 365 dagar)
Totalsummeavgift
(per item, baserat om totalbeloppet av försäljningen)
Försäljningsarvode
(per såld item)
 € 0,10 10 %  € 0,35


4.2 Tredjeparts avgifter ingår ej. Serviceavgifter debiteras av Kinguin.se inkluderar inte några avgifter för någon tjänst eller produkt som du kan köpa eller köper i samband med online-transaktioner. Det skall vara ditt eget ansvar att reglera avgifterna med sådana tredjepartsleverantörer.

4.3 Skatter, finansiella kostnader ingår ej. Alla avgifter debiteras av Kinguin.se är exklusive eventuella skatter, avgifter eller andra statliga avgifter eller några finansiella kostnader. Du samtycker till att betala och vara ansvarig för eventuella skatter, tullar, avgifter eller avgifter för användning av transaktionstjänster i tillägg till serviceavgifter. I händelse Kinguin.se krävs enligt tillämplig lag för att samla in eller undanhålla skatter eller avgifter, samtycker du till att betala sådana skatter eller avgifter till Kinguin.se. Kinguin.se och Alipay har rätt att dra av finansiella kostnader som uppstår på grund av att tillhandahålla transaktionstjänster och den som tar emot fonderna ska bära kostnaderna för sådana bankavgifter .

4.4 Minsta utbetalningsbelopp för en leverantör är 80 euro och högst utbetalningsbelopp är 8000 Euro.

4.5 Kinguin.net har rätt att ändra betalningsmetod begärda utbetalningen utan förvarning.

5. Leverantörers ansvar

5.1 Bestämmelse av information och Assistans. Du samtycker till att ge alla meddelanden, tillhandahålla all nödvändig information, material och godkännande, och göra allt rimligt stöd och samarbete som krävs för slutförandet av de onlinetraksaktionerna och Kinguin.se tillhandahållande av transaktionstjänster. Om din underlåtenhet att göra detta leder till i förseningar i tillhandahållandet av eventuella transaktionstjänster, annullering av alla online transaktion eller avyttring av några fonder ska Kinguin.se inte vara ansvarig för eventuella förluster eller skador som följer av en sådan förvalda.

5.2 Representationer och garantier. Du försäkrar att:

a) du ska använda transaktionstjänster i god tro och i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar,

b) all information och material som du lämnar i samband med användningen av transaktionstjänster är sanna, lagliga och korrekta, och är inte falska, vilseledande eller bedrägliga;

c) du inte ska använda transaktionstjänster att lura Kinguin.se, våra affiliates, eller andra medlemmar eller användare av de webbplatserna eller delta i annan olaglig verksamhet (inklusive, utan begränsning som handlar med produkter som är förbjudna enligt lag); och

d) i fall att du är en leverantör av produkter, har du laglig rätt och tillstånd att sälja, distribuera eller exportera produkter med hjälp av transaktionstjänster och dessa produkter inte bryter mot någon tredje part rättigheter; och

e) i fall att du är en leverantör av produkter, du har bra titel till de beställda produkter under Online Transaktion, och produkterna uppfyller de överenskomna beskrivningarna och kraven; och

f) i fall att du är en leverantör av tjänster, kommer du att ge beställda tjänster med rimlig omsorg och färdigheter.

5.3 Brott. Om du i Kinguin.se anser inte handlar i god tro, missbrukar transaktionstjänster, eller på annat sätt i strid med detta avtal skall Kinguin.se ha rätt att annullera relevant Online Transaktion (er). Kinguin.se förbehåller sig också rätten att införa någon påföljd, eller att tillfälligt eller permanent stänga av eller avsluta din användning av transaktionstjänster, tillfälligt eller permanent stänga av eller avsluta eller anskaffa avstängning eller uppsägning av din betalda eller gratis medlemskap på Webbplatserna. Kinguin.se förbehåller sig också rätten att tillåta Alipay att tillfälligt upphäva transaktions funktionerna i din Alipay konto för en föreskriven tid bestäms av Kinguin.se eller permanent avsluta användningen av din Alipay konto. Kinguin.se kan också publicera resultaten, straff och andra register över de brott på Webbplatserna.

5.4 Skyldigheter att betala skatt. Du skall vara ensam ansvarig för betalning av skatter, tullar och andra statliga avgifter eller några avgifter eller avgifter som kan ställas på produkter eller tjänster som köpts eller levererats under eller i samband med onlinetraksaktioner.

5.5 Återkopplingssystem. Du får inte vidta någon åtgärd som skulle kunna påverka integriteten hos Kinguin.se återkopplingssystem, t.ex. att tillhandahålla positiv feedback på sig på webbplatser som använder sekundära Medlems ID eller genom tredje part eller genom att tillhandahålla ogrundade negativ feedback på en annan medlem på Webbplatserna.

5.6 Gottgörelse av medlem. Du samtycker till att gottgöra Kinguin.se och våra affiliates, anställda, chefer, tjänstemän, agenter och representanter och att hålla dem skadeslösa från alla förluster, skador, åtgärder, fordringar och skulder (inklusive juridiska kostnader på en fullständig ersättning basis) som kan uppstå, direkt eller indirekt, från din användning av transaktionstjänster eller från brott mot detta avtal. Kinguin.se förbehåller sig rätten att efter eget gottfinn,att anta dessa exklusiva försvaret och kontrollen över ärenden som annars är föremål för gottgörelse av dig, och i så fall du ska samarbeta med Kinguin.se att hävda alla tillgängliga försvar.

6. Konfidentialitet

6.1 Konfidentiella skyldigheter. Du skall hemlighålla all konfidentiell information från andra medlemmar av de webbplatserna eller Kinguin.se i samband med någon online transaktion eller transaktionstjänster.

6.2 Konfidentiell information. All information och material tillhandahålls från en annan medlem av webbplatser eller Kinguin.se anses vara konfidentiell information, såvida inte sådan information eller material är redan i det offentliga rummet eller har därefter blivit offentlig annat än på grund av din överträdelse av dessa konfidentiella skyldigheter.

7. Friskrivning och ansvarsbegränsning

7.1 Ingen Garanti. Du samtycker uttryckligen till att din användning av transaktionstjänster är på din egen risk. I den utsträckning som lagen tillåter transaktionstjänster tillhandahålls "i befintligt skick", "som tillgänglig" och "med alla fel", och Kinguin.se lämnar ingen utfästelse eller garanti att transaktionstjänster ska vara oavbruten, snabb eller felfri. Kinguin.se gör ingen utfästelse eller garanti med avseende på noggrannhet, sanningsenlighet och fullständighet av den information som tillhandahålls av varje medlem av webbplatserna. Du ska vara ensamt ansvarig för alla konsekvenser av ditt eget omdöme och beslut att använda eller på annat sätt lita på sådan information. Kinguin.se och våra affiliates friskriver sig vidare uttryckligen alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier om tillstånd, kvalitet, hållbarhet, prestanda, noggrannhet, tillförlitlighet, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång även om informerats om möjligheten för sådana skador eller om sådan möjlighet var rimligen förutsebar. Alla sådana garantier, representationer, regler, företag och villkor utesluts härmed.

7.2 Uteslutning och ansvarsbegränsning. I den utsträckning som lagen tillåter ska Kinguin.se inte vara ansvarig för eventuella indirekta, följdskador, särskilda eller bestraffande skadestånd, inklusive utan begränsning skadestånd för utebliven vinst eller intäkter, avbrott i verksamheten, förlust av affärsmöjligheter eller förlust av data , vare sig i kontrakt, försummelse, kränkning, rättvisa eller på annat sätt, till följd av användning av eller oförmåga att använda transaktionstjänster. Det sammanlagda ansvaret för Kinguin.se och våra affiliates och agenter, inklusive Alipay som följer från transaktionstjänster i samband med någon onlinetransaktion får inte överstiga det högre av de serviceavgifterna som tas ut av Kinguin.se eller oss $1000.

7.3 Några eller alla av dessa begränsningar eller uteslutningar kanske inte gäller dig om ditt tillstånd, provins eller land inte tillåter begränsning eller uteslutning av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador, till ovanstående uteslutningar eller begränsningar kanske inte gäller dig. Du kan också ha andra rättigheter enligt lokala lag i ditt tillstånd, provins eller land som varierar från land till land. Ingenting i detta avtal är avsett att påverka dessa rättigheter om de är tillämpliga för dig.

8. Force Majeure

8.1 Force Majeure. Under inga omständigheter skall Kinguin.se och våra affiliates och agenter hållas ansvariga för eventuella förseningar eller fel eller störningar av transaktionstjänster som resulterar direkt eller indirekt av force majeure, krafter eller orsaker som ligger utanför vår kontroll, inklusive utan begränsning, Internet misslyckanden, dator, telekommunikation eller andra misslyckanden i utrustningen, elektriska strömavbrott, strejk, arbetsmarknadskonflikter, upplopp, resningar, oroligheter, brist på arbetskraft eller material, terrorism, krig, statliga åtgärder, beställningar av inhemska eller utländska domstolar.

9. Meddelanden

9.1 Meddelanden.Förutom vad som uttryckligen anges skall juridisk information delges dig genom att skicka meddelanden till den e-postadressen i din senaste medlemsprofil på Webbplatserna. Meddelande skall anses ges 24 timmar efter e-post skickas, om vi inte meddelas att e-postadressen är ogiltig. Alternativt kan vi ge dig juridiska meddelanden per post till adressen i din senaste medlemsprofil i vilket fall meddelandet anses ges fem dagar efter dagen för utskick. Förutom vad som uttryckligen anges, skall juridisk information delges Kinguin.se genom att skicka meddelanden till Kinguin.se på 6F, ING Tower, 308 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

10. Gällande lag; Jurisdiktion;

10.1 Gällande lag. Detta avtal skall regleras enligt lagarna i Hong Kong Special Administrative Region ("Hong Kong") utan hänsyn till konflikt mellan lagprinciper.

10.2 Vänskapliga förhandlingar. Om en tvist eller fordran härrör från eller i samband med detta avtal, en onlinetransaktion eller din användning av transaktionstjänster ("tvist"), skall de berörda parterna lösa tvisten genom vänskapliga förhandlingar.

10.3 Tvist mellan köpare och leverantör. I fall uppstår en tvist mellan Köpare och Leverantör från eller i samband med en online-transaktion, om tvisten inte kan lösas genom vänskapliga förhandlingar inom den föreskrivna tidsperioden i enlighet med relevanta Transaktionella villkor samtycker du till att hänskjuta tvisten till Kinguin.se för bestämning. Om du är missnöjd med Kinguin.se beslutsamhet måste du ansöka till Hong Kong Arbitration Centre ("HKIAC") för medling och meddela Kinguin.se sådan ansökan inom 20 kalenderdagar efter Kinguin.se beslutsamhet. Om varje av köparen och säljaren i tvisten inte ansöka om medling inom ovanstående 20 kalenderdagar skall varje av de köparen och säljaren anses ha kommit överens om att Kinguin.se beslutsamhet skall vara slutgiltigt och bindande för dig. Med ett slutgiltigt fastställande i fallet Online Transaktions antar Escrow Tjänster kan Kinguin.se instruera Alipay att anordna spärrade fonder av Alipay enligt en sådan beslutsamhet. Vidare skall var och en av Köparen och Leverantören anses ha avstått någon anspråk mot Kinguin.se, Alipay och våra affiliates och agenter.

10.4 Andra tvister. I fall uppstår en tvist mellan dig och Kinguin.se under andra omständigheter, om tvisten inte är löst mellan dig och Kinguin.se, du och Kinguin.se överens om att tvisten ska lösas definitivt genom skiljedomsförfarande med HKIAC.

10.5 HKIAC Skiljedomsförfarande. Om någon tvist blir föremål till HKIAC om skiljedomsförfarande, skall skiljedomsförfarande föras i enlighet med reglerna i HKIAC i kraft vid tidpunkten för ansökan om skiljedomsförfarande i dess lydelse enligt denna klausul. Skiljenämnden skall bestå av en ensam skiljeman. Om inte parterna kommer överens om annat, skall skiljedomsförfarandet hållas på engelska och i Hong Kong. Skiljeförfarandet skall hållas per telefon, på nätet och / eller enbart grundar sig på skriftliga inlagor som specificerats av partiet att inleda skiljedomsförfarande, under förutsättning att skilje inte skall innebära någon personlig inställelse av parterna eller vittnen om inte annat avtalats mellan parterna. Skiljedomen återges av HKIAC skall vara slutgiltigt och bindande för alla berörda parter. Skilje kostnader skall bäras av den förlorande parten om inte annat bestäms i skiljedomen.

10.6 Gottgörelse. Om du inleda rättsliga förfaranden mot Kinguin.se eller våra affiliates i strid med denna klausul 10, inklusive eventuella rättsliga förfaranden tvist Kinguin.se beslutsamhet som har blivit bindande för dig enligt denna klausul 10, skall du hålla Kinguin.se och våra affiliates , agenter, anställda, chefer, tjänstemän ofarliga och skadeslös mot alla anspråk, förluster, skador som kan drabba oss.

10.7 Preskriptionstid. I alla händelser, kan du inte göra några anspråk mot Kinguin.se eller våra affiliates enligt detta avtal efter ett år från förekomsten av ärendet ger upphov till anspråket.

10.8 Förelägganden. Trots de föregående bestämmelserna kan endera parten begära förbudsföreläggande eller andra rättvis lättnad mot den andra parten i någon behörig domstol före eller under skiljedomsförfarandet.

11. Allmänna bestämmelser

11.1 Hela avtalet. Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och Kinguin.se med avseende på och reglera användningen av transaktionstjänster, ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal i förhållande till samma ämne häri.

11.2 Avskiljande. Om någon bestämmelse i detta avtal bedömts vara ogiltig eller inte kan verkställas , skall sådan bestämmelse tas bort och de återstående bestämmelserna skall fortsätta att gälla och verkställas.

11.3 Rubriker. Rubriker är endast för referensändamål och inte på något sätt definiera, begränsa, tolka eller beskriva omfattningen eller omfattningen av dessa avsnitt.

11.4 Oberoende entreprenör. Ingen agentur, partnerskap, joint venture, anställd-arbetsgivare eller franchise-franchisetagare relation är avsett eller skapat genom detta avtal.

11.5 Ingen avsägelse. Eventuell underlåtenhet av Kinguin.se och våra affiliates att utöva någon av våra rättigheter enligt detta avtal skall inte utgöra en avsägelse av sådan rätt eller en avsägelse med avseende på efterföljande eller liknande brott. En avsägelse skall vara effektiv endast om skriftligt.

11.6 Inlämningsuppgift. Kinguin.se skall ha rätten att överlåta detta avtal (inklusive alla våra rättigheter, titlar, förmåner, intressen och skyldigheter och plikter i detta avtal) till någon av våra affiliates och eventuella efterföljande i ränta. Kinguin.se får delegera vissa av Kinguin.se rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till oberoende entreprenörer eller annan tredje part. Du får inte överlåta, helt eller delvis, detta avtal till någon person eller enhet.

LiveChatt
Om du väljer ett annat bosatsland kommer priset omfatta skatten lämpligt för detta land, eller ingen skatt om landet finns utanför EU.
Jag förstår.