kinguin loginPozor!Od 1.1.2015 Európska únia menídaňové predpisy.Vyberte si prosím daňový región.

začnite predávať už teraz

Prihlásiť sa
arrow login
Podpora
FAQ
Frequently Asked Questions
Create a Ticket
Rýchla odpoveď podpory
Chat online

Zmluva o poskytovaní služieb Kinguin.net

 

Podľa rady zavádzajúcej nariadenia (EÚ) č. 1042/2013 zo dňa 7.10.2013 ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011 o mieste poskytovania služieb. Od 1.1.2015, sú všetky elektronické služby zdanené v krajine kde sa zákazník nachádza.

Zákazníci v EÚ:

Zákazníci nachádzajúci sa v EÚ, musia zaplatiť daň prislúchajúcu krajine kde sa nachádzajú.

Firmy v EÚ:

Bez dane. Zákazník musí zaplatiť daň (reverse-charge mechanism).

Zákazníci mimo Európsku úniu nie sú povinný uhrádzať daň.

 

1. Vymedzenie podmienok

1.1 Zmluvná strana. Táto zmluva vzniká medzi Vami (ďalej len „člen“) a spoločnosťou Kinguin.net (ďalej len „my“ alebo „Kinguin.net“) a ošetruje použitie transakčných služieb Kinguin.net

1.2 Podmienky transakcie. Kinguin.net poskytuje platformu pre online transakcie a doplnkové služby (transakční služby) na internetových stránkach

www.kinguin.net, ktoré umožňujú registrovaným používateľom uzatvárať online transakcie týkajúce se produktov nebo služieb v rámci internetových stránok, a to pod platnými zmluvnými podmienkami. Kinguin.net má právo zverejniť pravidlá transakcii, pravidla riešení sporov a ďalšie pravidlá a ustanovenia týkajúce se akéhokoľvek typu online transakcii (Podmienky transakcie). Podmienky transakcie sú začlenené do tejto zmluvy a Vy súhlasíte s pravidlami a ustanoveniam ktoré sú v nich začlenené.

1.3 Obecné podmienky. Súhlasíte, že budete dodržovať relevantné pravidlá a zverejnené ustanovenia internetových stránok, ktoré sú tiež súčasťou tejto zmluvy (Obecné podmienky). Obecné podmienky bez výnimiek zahrňujú:

Podmienky použitia

Spracovanie osobných údajov a ich využitie

1.4 Záväzná dohoda. Táto zmluva vrátane časti Podmienky transakcie a Obecné podmienky tvoria právne záväznú dohodu medzi Vami a Kinguin.net. Predmetom je Vaše použitie transakčných služieb. Ich používaním súhlasíte s týmito podmienkami. Prosím nevyužívajte transakčné služby, pokiaľ s podmienkami nesúhlasíte.

1.5 Zmeny. Beriete na vedomie a súhlasíte, že Kinguin.net môže kedykoľvek meniť podmienky tejto zmluvy vrátane podmienok transakcie a obecných podmienok. Kinguin.net tak učiní zverejnením zmien na internetových stránkach. Zmena podmienok nadobúda platnosť v okamihu publikácie zmien. Pokračovaním v používaní transakčných služieb so zmenami súhlasíte. Táto zmluva nesmie byť menená inou osobou, než osobou oprávnenou Kinguin.net.

1.6 Jazyková verzia. V prípade, že Kinguin.net vydal alebo poskytol preklad anglickej verzie podmienok obsiahnutých v zmluve, vrátane podmienok transakcie a obecných podmienok, súhlasíte s tým, že takýto preklad je poskytovaný výhradne pre Váš komfort a že verzia v anglickom jazyku je tá, podľa ktorej sa podmienky riadia.

1.7 Partneri Kinguin.net. Niektoré transakčné služby môžu byť sprostredkované našimi partnermi.

1.8 Dodatočné podmienky. V určitých prípadoch môžete byť vyzvaný k uzavretiu oddelenej zmluvy s Kinguin.net alebo našimi partnermi v spojení s transakčnými službami (Dodatočné podmienky). Pokiaľ existuje rozpor medzi touto zmluvou a dodatočnou zmluvou, riadi sa pravidlami dodatočnej zmluvy, a to u relevantných prípadov transakčných služieb a online transakcii.

1.9 Členstvo. Táto zmluva nemá vplyv na Vašu zmluvu s nami alebo naším partnerom týkajúcu sa prihlásenia k odberu a používania služieb v rámci plateného členstva alebo členstva zadarmo. Zmena zmluvy alebo zmluva o relevantnej službe môže tento fakt zmeniť.

2.Transakčné služby

2.1 Transakčné služby. Transakčné služby Kinguin.net sú navrhnuté pre uľahčenie procesu súhlasu, dodržovanie, plnenie povinností registrovaných používateľov tak, aby mohli byť poskytnuté produkty a služby online – v rámci internetových stránok (Online transakcie). Kinguin.net si vyhradzuje právo meniť, vylepšovať, doplňovať, obmedzovať alebo pozastavovať platnosť transakčných služieb a všetku funkcionalitu alebo aplikácie. Môže tak učiniť dočasne alebo trvalo, a to bez predchádzajúceho oznámenia. Kinguin.net si ďalej vyhradzuje právo uvádzať nové prvky, funkcionalitu alebo aplikáciu transakčných služieb. Všetky novinky sú a budú podliehať podmienkam tejto zmluvy, pokiaľ nebolo výslovne stanovené inak.

2.2 Len pre členov. Transakčné služby Kinguin.net sú dostupné len registrovaným používateľom internetových stránok. Pokiaľ Vaše platené členstvo alebo členstvo zdarma vyprší alebo je predčasne ukončené z akéhokoľvek dôvodu, nie ste oprávnený využívať transakčné služby. V prípade, že máte aktívnu platnú online transakciu podliehajúcu podmienkam tejto zmluvy v čase ukončení členstva, je na uvážení Kinguin.net či bude poskytnutá kupujúcemu/predajcovi náhrada a v akom rozsahu. Pojmy kupujúci a predajca sú nižšie definované. Pokiaľ ste predajcom, ste povinný overiť a potvrdiť platný bankový účet.

2.3 Druhy transakcii. Transakčné služby Kinguin.net sú dostupné len ako druh online transakcie uvedenej na Kinguin.net. Pre ktorýkoľvek druh online transakcie môže Kinguin.net obmedziť dostupné transakčné služby pre špecifickú skupinu členov podľa platných podmienok transakcie. Druhy online transakcii a ďalších výhod alebo funkcie transakčných služieb dostupných registrovaným členom se môžu líšiť v závislosti na krajine či oblasti. Nie je poskytnutá žiadna záruka dostupnosti rovnakých služieb a funkcii všetkým používateľom.

2.4 Právne platné položky. Produkty alebo služby online transakcii, ktoré využívajú transakčné služby musia byť právne platnými položkami a nesmú byť zakázané v časti 2.4. Nieste oprávnený používať transakčné služby v spojení s online transakciami, ktoré:

a) môžu porušovať práva Kinguin.net alebo tretích strán vrátane práv autorských, ochranných značiek, patentov nebo intelektuálneho vlastníctva.

b) môžu porušovať práva Kinguin.net alebo tretích strán vrátane práv autorských, ochranných značiek, patentov nebo intelektuálneho vlastníctva.

2.5 Odmietnutie alebo rušenie transakcii. Okrem časti 2.4 si Kinguin.net vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek online transakciu z akéhokoľvek dôvodu. Niektoré prípady, ktoré môžu spôsobiť odmietnutie alebo zrušenie online transakcii sú identifikované našim oddelením kontroly podvodov a platieb. Kinguin.net verí, že online transakcia je neoprávnená, porušuje zákon, pravidlá alebo regulácie alebo inak môže poškodiť Kinguin.net alebo našich partnerov. Kinguin.net si môže tiež vyžiadať dodatočné overenie alebo informácie k online transakcii.

2.6 Ochrana kupujúceho. Kinguin.net môže pri určitých online transakciách poskytnúť ochranu kupujúcemu. Predajca môže byť vyzvaný k poskytnutiu zálohy pre zaistenie záväzkov predajcu za relevantných podmienok ochrany kupujúceho. Predajca súhlasí umožňuje a autorizuje zásah Kinguin.net, ktorý môže zadržať a vydať depozit poskytnutý v súlade s ochranou kupujúceho. Zo strany kupujúceho súhlasíte s tým, že ochrana kupujúceho se vzťahuje k online transakciám v rámci relevantných prípadov. Typicky predajca ručí 10 % po dobu 180 dní, teda oddelíme 10 % čiastky transakcie v váš prospech. U transakcie v hodnote 100 EUR by tak 10 EUR zostalo na Vašom účte po dobu 180 dní. 181. deň by čiastka bola dostupný k vyplateniu.

2.7 Podmienky transakcie. Pre akýkoľvek druh online transakcie môže Kinguin.net dodatočne definovať a uplatniť reštrikcie, obmedzenia alebo zákazy. Tiež môže uplatniť pokuty za porušení pravidiel v relevantných prípadoch pri transakciách.

2.8 Spory medzi kupujúcim a predajcom. Súhlasíte s tým, že všetky spory vzniknuté medzi Vami a druhou stranou na základe online transakcie budú riešené v súlade s klauzulou 10 a že Kinguin.net má plné právo o spore rozhodnúť. Kinguin.net môže vyžiadať od kupujúceho aj predajcu dokumentáciu ako podporu k vyriešeniu sporu. Súhlasíte, že Kinguin.net má právo rozhodnúť o odmietnutí a prijatí dokumentácie. Tiež beriete na vedomie, že Kinguin.net nieje súdna alebo arbitrážna inštitúcia a rozhodnutie bude ustanovené na úrovni neprofesionálnej osoby. Ďalej nezaručujeme pravdivosť, úplnosť ani presnosť dodaných dokumentácii. Súhlasíte, že Kinguin.net ani jeho partneri nie sú zodpovedný za nepravdivé nebo zavádzajúce materiály.

2.9 Úloha Kinguin.net Beriete na vedomie a súhlasíte, že Kinguin.net má plnú moc a oprávnenie k zamietnutiu nebo zrušeniu online transakcie a môže rozhodnúť u spore medzi kupujúcim a predajcom, vrátane sporov týkajúcich sa platieb, o ktorých Kinguin.net rozhodne v súlade s touto zmluvou a relevantnými podmienkami transakcie. Tiež beriete na vedomie, že táto zmluva a relevantné podmienky transakcie nemusia pokryť všetky záležitosti, ktoré môžu vzniknúť zo spojenia s online transakciou. Súhlasíte, že Kinguin.net má právo modifikovať alebo dodať podmienky do transakčných podmienok. Ďalej súhlasíte, že Kinguin.net má právo vykonať zmeny kedykoľvek uzná, že obdržal relevantný dôkaz, obecne prijímané princípy alebo uznávané praktiky relevantného odvetvia a zároveň budú ctené záujmy kupujúceho i predajcu bez ohľadu či je riešená záležitosť výslovne vztiahnutá ku podmienkam transakcie alebo tejto zmluve.

2.10 Záznamy Kinguin.net. V prípade akéhokoľvek sporu ohľadom online transakcie majú najvyššiu prioritu záznamy Kinguin.net.

2.11 Platbyvykonané cez Paysafecard, Krowns, Ukash, Smart2Pay (iDeal) nemôžu byť predmetom depozitu a môžu byť vrátené len v Kingoldoch.

3. Transakce medzi predajcom a kupcom

3.1 Predávajúci a kupujúci. Na účely tejto zmluvy sa pojmom predávajúci rozumie registrovaný člen, ktorý je dodávateľom produktu alebo služby patriacej do online transakcie a pojmom kupujúci sa rozumie registrovaný člen, ktorý si kupuje výrobok alebo službu, ktoré patria do online transakcie.

3.2 Online objednávka. Predávajúci a kupujúci môžu vstúpiť do online transakcie produktu alebo služby dokončením, odoslaním a akceptovaním objednávky online prostredníctvom štandardného objednávkového formulára na internetových stránkach. Predávajúci a kupujúci sú zodpovední za zabezpečenie všetkého dohovoreného a špecifikovaného, dodržanie všetkých podmienok daných online formulárom vrátane ceny, množstva, špecifikácie, kvalitatívnych štandardov, kontroly, dopravy atď. Kinguin.net môže odmietnuť spracovať alebo zrušiť online transakciu, ktorá podľa Kinguin.net nemá dostatočné informácie na vytvorenie platného kontraktu.

3.3 Online transakcie vzťahujúce sa k tejto zmluve. Online transakcia je dodatočne subjektom podmienok daných ďalej v tejto zmluve a tiež podmienok transakcie. Predávajúci a kupujúci môžu dokončiť online transakciu len v súlade s podmienkami online objednávky, relevantných podmienok transakcie a tejto zmluvy. Predávajúci a kupujúci môžu zrušiť online transakciu len na základe platných podmienok o transakcii.

3.4 Transakcia iba medzi predávajúcim a kupujúcim. Každá transakcia online vzniká iba medzi predávajúcim a kupujúcim. Hoci Kinguin.net je poskytovateľom podmienok transakcie a v prípade potreby môže vykonať formálne zásahy do online transakcie, nie je považovaný za zmluvnú stranu online transakcie. Kinguin.net nereprezentuje predávajúceho ani kupujúceho pri online transakcii. Kinguin.net nie je zodpovedný za kvalitu, bezpečnosť, právoplatnosť alebo dostupnosť produktov a služieb ponúkaných ako online transakcie alebo schopnosť predávajúceho alebo kupujúceho dokončiť online transakciu. Súhlasíte, že nebudete Kinguin.net ani jeho partnerov viniť zo strát, poškodenia, vzniknutých záväzkov, nákladov a výdavkov, ktoré vznikli z pozície online transakcie vrátane prerušenia transakcie, porušenia pravidiel alebo nevykonania online transakcie treťou stranou.

3.5 Platba zmluvnej ceny. Za každú online transakciu súhlasíte s plnou platbou zmluvnej ceny za online transakciu vrátane poplatkov spojených s platbou. Platba musí byť celá vykonaná v mene euro jednou z metód určených Kinguin.net

3.6 Metódy platby. Prosím berte na vedomie, že metódy platby dostupné na internetových stránkach sú poskytované partnermi Kinguin.net. V prípade dodatočného účtovania alebo vrátenia platby z príkazu partnera poskytujúceho platobný systém súhlasí predávajúci s tým, že Kinguin.net má právo na splatenie peňazí vyžiadaných partnerom bez toho, aby vznikol záväzok voči predávajúcemu. Kinguin.net sa vynasnaží asistovať Vám pri sporoch s partnermi poskytujúcimi platobné služby. Ak však bude spor spojený s dodatočnými výdavkami, tieto náklady sú iba Vaším výdavkom.

3.7 Váš agent. Ak ste vyzvaný na potvrdenie a dokončenie online transakcie prostredníctvom agenta, napr. Predávajúci môže byť vyzvaný od agenta pre export a import, potom je agent Vašim agentom. Pokiaľ má agent nejaké neodkladné povinnosti, ste odkázaný na druhú stranu online transakcie.

3.8 Darčeky zo Steam. Kinguin.net nie je zodpovedný za problémy spojené s predávaním a kupovaním darčekov zo služby Steam od iných predávajúcich. Existuje riziko banu zo strany Steamu za predaj, ale aj nákup darčekov služby Steam. Prosím pamätajte, že tak činíte na vlastné riziko!

4. Poplatky za služby Kinguin.net

4.1 Poplatky za služby Kinguin.net si účtuje poplatky za transakcie a kontrolné transakcie v súlade s cenníkom služieb zverejneným na internetových stránkach. Kinguin.net si vyhradzuje právo účtovať poplatok za službu u ostatných online transakcií po predchádzajúcom upozornení zverejnenom na internetových stránkach. Poplatky za služby účtované Kinguin.net zahŕňajú poplatky pre partnerov. Kinguin.net nemá moc, a teda nie je zodpovedný za produkty a služby, ktoré sú predmetom platby. Nemôžeme zaručiť, že kupujúci alebo predávajúci, s ktorým jednáte naozaj dokončí transakciu.


Cennik - základné poplatky
Poplatok za vloženie
(na 354 dní)
Celkový poplatok
(za položku, založený na celkovom predaji)
Poplatok za úspech
(za predanú položku)
 € 0,10 10 %  € 0,35

4.2 Poplatky pre tretie strany nie sú zahrnuté. Poplatky za služby účtované Kinguin.net nezahŕňajú žiadne poplatky za služby alebo produkty, ktoré môžete zaobstarať v spojení s online transakciou. Vašou povinnosťou vyrovnať záväzky voči tretím stranám.

4.3 Dane, poplatky za finančné služby nie sú zahrnuté. Všetky poplatky účtované Kinguin.net nezahŕňajú dane, clá ani iné vládne nariadenie alebo poplatky za finančné služby. Súhlasíte, že zaplatíte a budete zodpovední za dane, clá a iné vládne nariadenie spojené s online transakciou relevantné pre transakčné služby. Tieto poplatky nie sú obsiahnuté v poplatkoch za služby. Pokiaľ bude Kinguin.net vyzvaný k výberu alebo zadržanie daní alebo ciel, súhlasíte so zaplatením týchto daní a ciel Kinguin.net. Kinguin.net a Alipay má právo rozhodovať o účtovaní finančných poplatkov pri dodatočných nákladoch u poskytovanie transakčných služieb a strana, ktorá je príjemcom platby znáša náklady za bankové poplatky.

4.4 Minimálna suma výplaty pre obchodníka je 80 EUR, maximálna 8000 EUR.

4.5 Kinguin.net má právo zmeniť spôsob výplaty bez predchádzajúceho oznámenia.

5. Povinnosti predávajúceho

5.1 Poskytnutie informácií a asistencie. Súhlasíte s poskytnutím potrebných informácií, materiálov a povolení a súhlasíte, že poskytnete asistenciu a budete spolupracovať na dokončení online transakcií a transakčných služieb poskytnutých Kinguin.net. Pokiaľ Vaše zlyhanie v dôsledku zdrží poskytnutie ďalšej transakčné služby, spôsobí zrušenie online transakcie alebo zamedzí prijatie platby, nie je Kinguin.net zodpovedný za akúkoľvek stratu alebo poškodenie takto vzniknuté.

5.2 Povinnosti a záruky. Ručíte, že:

a) budete používať transakčné služby v dobrej viere a v súlade so zákonmi;

b) všetky informácie a materiály, ktoré poskytujete v spojení s použitím transakčných služieb sú pravdivé, právoplatné a presné, a nie sú lživé, zavádzajúce ani klamlivé;

c) nebudete používať transakčných služieb k poškodeniu Kinguin.net, našich partnerov alebo ďalších členov alebo používateľov internetových stránok alebo sa zúčastňovať nezákonných aktivít;

d) v prípade, že ste predávajúcim produktov, máte právo a oprávnenie na predaj, distribúciu alebo export produktov v súlade s transakčnými službami. Takéto produkty nesmú odporovať právam tretích strán;

e) v prípade, že ste predávajúcim produktov, máte vlastnícke právo k produktom objednaným v rámci online transakcie a produkty spĺňajú stanovený popis a požiadavky

f) v prípade, že ste predávajúcim služieb, budete poskytovať objednané služby so zodpovedajúcou starostlivosťou a schopnosťami.

5.3 Porušenie pravidiel. Pokiaľ podľa Kinguin.net nejednáte v dobrej viere, zneužívate transakčné služby alebo inak porušujete túto zmluvu, Kinguin.net má právo zrušiť relevantnú/é online transakciu/e. Kinguin.net si tiež vyhradzuje právo uložiť sankcie, dočasne alebo trvalo pozastaviť alebo zrušiť Vaše právo používať transakčné služby, dočasne alebo trvalo pozastaviť alebo zrušiť trvajúce predplatené členstvo alebo členstvo zadarmo na internetových stránkach. Kinguin.net si tiež vyhradzuje právo udeliť oprávnenie Alipay, aby dočasne pozastavilo transakčnú funkcionalitu Vášho Alipay účtu na obdobie predpísané podľa ustanovení Kinguin.net, alebo trvalo zrušiť právo na užívanie Alipay účtu. Kinguin.net môže ďalej zverejniť zistené porušenia, sankcie a ďalšie záznamy týkajúce sa porušenia pravidiel na internetových stránkach.

5.4 Povinnosť platiť dane. Ste plne zodpovední za platenie daní, cla alebo ďalších vládnych ustanovení alebo ďalších výdavkov alebo poplatkov, ktoré môžu byť uvalené na akékoľvek produkty alebo služby nadobudnuté alebo dodané v spojitosti s online transakciami.

5.5 Feedback systém. Nie ste oprávnení konať tak, aby ste podkopali integritu feedback systému Kinguin.net. To sa týka napríklad zákazu udeľovania kladného feedbacku (hodnotenie) sám sebe na internetových stránkach prostredníctvom iného členského ID alebo prostredníctvom tretích strán alebo udeľovaním negatívneho feedbacku iným členom na internetových stránkach.

5.6 Odškodnenie členom. Súhlasíte poskytnúť odškodnenie Kinguin.net a našim partnerom, zamestnancom, riaditeľom, výkonným vedúcim, agentom a reprezentantom a akokoľvek ich nepoškodzovať, neviniť ich zo strát, škôd, nárokov alebo záväzkov (vrátane právnych nákladov na základe plného odškodnenia), ktoré môžu vzniknúť priamo aj nepriamo z užívania transakčných služieb alebo z porušenia tejto zmluvy. Kinguin.net si vyhradzuje právo predpokladať výhradnú obhajobu a kontrolu nad prípadom, ktoré sú inak predmetom odškodnenia. V takom prípade musíte spolupracovať s Kinguin.net v zostavení obhajoby.

6. Diskrétnosť

6.1 Záväzok diskrétnosti. Musíte držať v tajnosti všetky dôverné informácie poskytnuté ostatnými členmi internetových stránok alebo Kinguin.net v spojitosti s akoukoľvek online transakciou alebo transakčnými službami.

6.2 Dôverné informácie. Všetky informácie a materiály poskytnuté iným členom internetových stránok alebo Kinguin.net sú považované za dôverné informácie, ak takáto informácia alebo materiály nie sú už verejné alebo sa dodatočne verejnými nestanú, nie však v prípade porušenia pravidiel.

7. Popretie a obmedzenie ručenia

7.1 Bez záruky. Výslovne súhlasíte, že Vaše užívanie transakčných služieb je na Vašu plnú zodpovednosť. V plnom rozsahu ustanoveným zákonom sú transakčné služby poskytované "ako sú", "podľa dostupnosti" a "so všetkými nedostatkami" a nie sú reprezentáciou Kignuin.net, ktorý neposkytuje záruku neprerušenej transakcie, včasnosti ani bezchybnosti. Kinguin.net neposkytuje záruku v ohľadoch presnosti, pravdivosti alebo úplnosti informácií poskytnutých ktorýmkoľvek členom internetových stránok. Ste plne zodpovední za všetky následky vyplývajúce z vlastného uváženia a rozhodnutia užívať alebo inak spoliehať na takéto informácie. Kinguin.net a naši partneri ďalej výslovne odmietajú všetky a akékoľvek záruky, vyjadrené aj odvodené, vrátane, ale nie len záruk stavu, kvality, výdrže, výkonu, presnosti, spoľahlivosti, predajnosti alebo bezchybnosti, obzvlášť pri porušení pravidiel a pri upozornení, že k daným škodám môže dôjsť a možno ich predpokladať. Všetky záruky týmto vylúčené.

7.2 Vyňatie a obmedzenie záväzkov. V plnom rozsahu umožnenom zákonom nevzniká Kinguin.net záväzok nepriamym, následným, náhodným, zvláštnym poškodením alebo škodou vzniknutou trestnou činnosťou. Vzťahuje sa to aj na stratu alebo ujme na zisku a tržbách, prerušenie obchodu, stratu trhových príležitostí alebo stratu dát vzniknutú užitím alebo neschopnosťou užiť transakčné služby. Celkový záväzok zo strany Kinguin.net a našich partnerov a agentov vrátane Alipay vzniknuté z pozície transakčných služieb v spojitosti s akoukoľvek online transakciou nemôžu prekročiť poplatky za služby Kinguin.net alebo nás v hodnote 1000 dolárov.

7.3 Niektoré alebo všetky obmedzenia alebo vyňatie nie je možné aplikovať na Vás, ak štát, provincia alebo krajina, kde sa nachádzate, takéto obmedzenia alebo vyňatie neumožňujú. Môžete nadobudnúť tiež práva na základe lokálnych zákonov Vášho štátu, provincie alebo krajiny, ktorá sa od prípadu k prípadu líšia. Žiadna z klauzúl tejto zmluvy nemá za zámer tieto práva ovplyvňovať.

8. Vyššia moc

8.1 Vyššia moc. Za žiadnych okolností Kinguin.net a naši partneri a agenti nie sú zodpovední za meškanie alebo zlyhanie alebo prerušenie transakčných služieb, ktoré sú výsledkom priameho alebo nepriameho pôsobenia prírodných živlov, síl alebo príčin, ktoré nemožno ovplyvniť, vrátane neobmedzenej moci božej, výpadkov Internetu, počítačov, telekomunikácií alebo iné zlyhania zariadení, rozvodnej siete, štrajkov, nepokojov pracovných síl, vzbúr, povstania, občianskych nepokojov, nedostatku pracovníkov alebo materiálu, terorizmu, vojny, vládnych zásahov, súdnych príkazov už domácich, zahraničných alebo tribunálov.

9. Oznámenie

9.1 Oznámenie. Ak nie je uvedené inak, právne oznámenia Vám budú doručované prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú vo Vašom najnovšom užívateľskom profile na internetových stránkach. Oznámenie je považované za doručené po 24 hodinách po odoslaní emailu, pokiaľ nám nie je oznámené, že adresa je neplatná. Alternatívou je doručenie poštou na adresu uvedenú vo Vašom najnovšom užívateľskom profile. V takom prípade je oznámenie považované za doručené po 5 dňoch od odoslania. Ak nie je uvedené inak, právne oznámenia sú doručovaná Kinguin.net na adresu 6F, ING Tower, 308 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

10. Jurisdikcia a právo

10.1 Platný zákon. Táto zmluva sa riadi zákonmi Hong Kongu bez ohľadu na konflikty s právnymi princípmi iných krajín.

10.2Priateľská dohoda. Ak vznikne spor z alebo v spojení s touto zmluvou, online transakcií alebo užitím transakčných služieb ( "spor"), vyrieši sa spor priateľskou dohodou.

10.3 Spor medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade sporu medzi kupujúcim a predávajúcim v spojitosti s online transakciou a spor nie je vyriešený priateľskou dohodou v predpísanom čase podľa podmienok transakcie, súhlasíte s postúpením sporu Kinguin.net na vyriešenie. Ak ste nespokojní s rozhodnutím Kinguin.net, musíte požiadať Hong Kong Arbitration Centre ( "HKIAC") o arbitráž a oznámiť Kinguin.net so žiadosťou do 20 kalendárnych dní po rozhodnutí Kinguin.net. Ak predávajúci ani kupujúci nežiadajú o arbitráž počas 20 dní po rozhodnutí Kinguin.net, považuje sa rozhodnutie za odsúhlasené predávajúcim aj kupujúcim a stáva sa platným a záväzným. S konečným rozhodnutím, v prípade že online transakcia preberá podmienenú službu, Kinguin.net môže prikázať Alipay aby rozdelil podľa rozhodnutia peniaze z podmienenej zmluvy. Má sa potom za to, že kupujúci a predávajúci sa zriekajú námietok proti rozhodnutiu Kinguin.net Alipay a našim partnerom a agentom.

10.4 Ostatné spory. V prípade, že vznikne spor medzi Vami a Kinguin.net za iných okolností, pokiaľ spor nie je vyriešený medzi Vami a Kinguin.net, Vy a Kinguin.net súhlasíte, že bude spor vyriešený arbitrážou u HKIAC.

10.5Arbitráž HKIAC. Ak je spor postúpený HKIAC na arbitráž, arbitráž bude vykonaná v súlade s pravidlami HKIAC. Panel arbitráže bude zostavený z jediného arbitra. Ak sa strany nedohodnú inak, bude arbitráž prebiehať v angličtine v Hong Kongu. Arbitráž bude prebiehať po telefóne, online a / alebo len na základe písomného podania, ako špecifikujú strany vstupujúce do arbitráže. Arbitráž bude prebiehať bez osobnej účasti strán alebo svedkov ak sa strany nedohodnú inak. Výsledok arbitráže je konečný záväzný obom stranám. Náklady na arbitráž budú uhradené prehrávajúcou stranou, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

10.6 Odškodnenie. Ak začnete akékoľvek právne akcie proti Kinguin.net alebo našim partnerom v rozpore s klauzulou 10, vrátane akýchkoľvek právnych podujatí spochybňujúcich rozhodnutie Kinguin.net, ktoré sa stalo záväzným podľa klauzuly 10, sú Kinguin.net a naši partneri, agenti, zamestnanci, riaditelia, výkonní vedúci chránení a odškodnení pri stratách alebo škodách, ktoré utrpíme.

10.7 Premlčacia lehota. V akomkoľvek prípade nesmiete reklamovať podľa tejto zmluvy nič po jednom roku od reklamovanej udalosti.

10.8 Oslobodenie od podmienok. Pri nesplnení predchádzajúcich ustanovení môže ktorákoľvek strana požiadať o odpustenie / oslobodenie od mentárov proti druhej strane v prípadoch udelenia kompetentných jurisdikcií, a to pred alebo počas arbitráže.

11. Všeobecné ustanovenia

11.1 Celá zmluva.Táto zmluva je zostavená ako zmluva medzi Vami a Kinguin.net pre riadenie užívanie transakčných služieb, má prednosť pred všetkými skôr písanými alebo slovnými dohodami vo vzťahu k rovnakému predmetu či skutku.

11.2 Oddelenie. Pokiaľ sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo nevymáhateľným, bude takéto ustanovenie vymazané a ostatné ustanovenia zostanú platné a vymáhateľné.

11.3 Nadpisy. Nadpisy slúžia iba ako odkaz a v žiadnom prípade nedefinujú, nelimitujú, ani nepopisujú účel a obsah danej sekcie.

11.4 Nezávislá strana. Žiadna agentúra, partnerstvo, spoločný podnik, vzťah zamestnanec-zamestnávateľ alebo vzťah franšízy a franšízistu nie je zamýšľaný ani vytvorený touto zmluvou.

11.5 Žiadne zrieknutie.Akékoľvek zlyhanie Kinguin.net a našich partnerov pri výkone našich práv daných touto zmluvou neznamenajú zrieknutie sa týchto práv alebo vzdanie s ohľadom na podružné alebo podobné porušenie pravidiel. Zrieknutie sa práv môže byť vykonané iba písomne.

11.6 Poverenie. Kinguin.net má právo poveriť nášho partnera a previesť na neho práva dané touto zmluvou. Rovnako tak môže byť poverený aj iný cieľ záujmu. Vy nesmiete delegovať svoje práva dané touto zmluvou žiadnej osobe ani inej entite.

Live chat
Ak zmeníte krajinu pobytu, zmení sa aj cena produktu ktorá bude obsahovať daň ktorá sa používa v danej krajine. V prípade že sa nachádzate mimo EÚ a túto možnosť aj zvolíte tak sa Vám nepričíta žiadna daň k Vášmu nákupu.
Rozumiem