Regulamin uczestnictwa w konkursie Kinguin – Star Wars™ Battlefront ™II

Regulamin uczestnictwa w konkursie Kinguin – Star Wars™ Battlefront ™II

 1. Niniejszy regulamin definiuje zasady (dalej jako "Regulamin") dotyczące udziału w konkursie online Star Wars™ Battlefront ™II (dalej jako „Konkurs”) na całym świecie (dalej jako „Terytorium”) dostępnego za pośrednictwem strony internetowej https://www.kinguin.net/star-wars-battlefront-2 („Strona”).
 2. Konkurs jest organizowany przez spółkę Kinguin Limited zarejestrowaną: 8/F On Hong Building 1 On Hing Terrace, Central Hong Kong (dalej jako „Kinguin”).
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17 listopada 2017 roku (dalej jako „Data rozpoczęcia konkursu”) o godzinie 11.00 czasu środkowoeuropejskiego i zakończy się 1 grudnia 2017 roku o godzinie 16.00 czasu środkowoeuropejskiego (dalej jako „Data zakończenia Konkursu”), (dalej jako „Okres obowiązywania Konkursu”).
 4. Każdy uczestnik Konkursu (dalej jako „Uczestnik”) musi mieć ukończone 18 lat.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Kinguin  i podmiotów z nim związanych, bądź członkowie ich rodzin. Członkowie rodzin wymienieni powyżej oznaczają wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby związane stosunkiem przysposobienia.
 6. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Mechanizm działania Konkursu:
  1. Uczestnik musi zalogować się na https://www.kinguin.net/star-wars-battlefront-2, i rozwiązać quiz (dalej jako „Quiz”) składający się z pytań związnych z uniwersum Star Wars stanowiących test jednokrotnego wyboru. Użytkownikowi przedstawiane są zdjęcia i za każdym razem musi spośród kilku odpowiedzi wybrać tę która opisuje przedmiot/ osobę znajdujący się na zdjęciu.
  2. Quiz jest podzielony na dwie części: Rozgrzewkę – pokazującą działania Quizu (nie wymaga logowania) oraz Quiz właściwy - aby wziąć w nim udział użytkownik musi zalogować się na swojej konto na platformie Kinguin.net.
  3. Uczestnik może rozwiązać Quiz jednokrotnie.
  4. Wynik pojawi się w rankingu dostępnym pod adresem https://www.kinguin.net/star-wars-battlefront-2. Zwycięzca zostanie wybrany spośród uczestników którzy rozwiązali Quiz. Dwa czynniki będą brane pod uwagę podczas wyboru zwycięzcy: liczba poprawnych odpowiedzi oraz czas. Zwycięzcami zostaną osoby które udzieliły jak największej liczby prawidłowych odpowiedzi w jak najkrótszym czasie. Decydującym czynnikiem jest liczba udzielonych poprawnych odpowiedzi. Na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w Quizie uczestnik ma 9,5 min. Za każdą odpowiedź prawidło udzieloną w czasie uzyskuje się 2 punkty, za każdą poprawną odwiedź udzieloną po czasie uzyskuje się 1 punkt.
  5. Uczestnik musi mieć ukończone co najmniej 18 lat.
  6. Aby móc otrzymać opisaną niżej nagrodę (dalej jako „Nagroda”), Uczestnik musi dokonać zakupu gry Star Wars™ Battlefront ™II poprzez sklep Kinguin.net w Okresie obowiązywania Konkursu.
 8. W ciągu maksymalnie dwóch (2) dni od Daty zakończenia Konkursu, komisja składająca się z dwóch (2) pracowników Kinguin wybranych przez Kinguin (dalej jako "Komisja konkursowa") wybierze trzech (3) uczestników zajmujących pierwsze trzy (3) miejsca w rankingu (dalej jako "Zwycięzcy"), którzy rozwiązali Quiz udzielili największej liczby prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie. W przypadku zgromadzenia tej samej ilość punktów przez więcej niż jednego uczestnika decydującym czynnikiem będzie dokładny czas ukończenia Quizu. Nazwiska członków Komisji konkursowej nie zostaną ujawnione. Komisja konkursowa będzie jedynym podmiotem uprawnionym do dokonania wyboru Zwycięzców Konkursu.
 9. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na profilach Kinguin w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/KinguinPOLAND/, https://www.facebook.com/KinguinDE/, https://www.facebook.com/Kinguin.net/ w ciągu maksymalnie dwóch (2) dni od Daty Zakończenia Konkursu.
 10. Nagrodami w Konkursie są: Model LEGO Millenium Falocn https://shop.lego.com/en-GB/Millennium-Falcon-75192 jako 1-sza nagroda, 1 – jeden voucher Kinguin o wartości 50 Euro jako 2-ga nagroda i 1 – jeden voucher Kinguin o wartości 25 Euro jako 3-cia nagroda (dalej każda z osobna jako „Nagroda”). Nagrody zostaną ufundowane przez Kinguin.
 11. Nagrody przyznane w Konkursie nie mogą zostać wymienione na równowartość w pieniądzu lub nagrody innego rodzaju.
 12. Uczestnik zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail, (wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji) (dalej jako "Wiadomość e-mail dla zwycięzcy").
 13. Zwycięzca musi wysłać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres do korespondencji) pocztą elektroniczną w ciągu dziesięciu (10) dni od otrzymania Wiadomości e-mail dla zwycięzcy. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy w ciągu 28 dni od otrzymania danych niezbędnych do dostarczenia Nagrody*.
 14. W przypadku nie przesłania Kinguin danych, o którym mowa w punkcie 13, Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany do otrzymania Nagrody. W takiej sytuacji Nagroda trafi do kolejnej osoby z rankingu.
 15. W przypadku odkrycia, że Zwycięzca jest osobą niespełniającą warunków opisanych w niniejszym Regulaminie, Zwycięzca, który wygrał Konkurs, zostanie pozbawiony prawa do Nagrody. W przypadku ujawnienia tego faktu po otrzymaniu Nagrody, Zwycięzca będzie zobowiązany zwrócić nagrodę i ponieść wszelkie koszty związane z takim zwrotem.
 16. Kinguin zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku wątpliwości co do prawdziwości jego profilu, lub w przypadku jakichkolwiek naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu czy praw osób trzecich. Kinguin ma w takiej sytuacji prawo usunąć Uczestnika Konkursu według własnego uznania.
 17. Kinguin nie jest odpowiedzialny za działania osób trzecich, a także za jakiekolwiek koszty, szkody, opóźnienia, straty, wydatki lub niedogodności jakie mogą powstać w wyniku udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem że nic nie ogranicza odpowiedzialności Kinguin za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez zaniedbanie.
 18. Zwycięzca jest obowiązany do poinformowania organów podatkowych o wygranej w Konkursie i zapłacenia wszelkich należnych podatków z wygranej w Konkursie wynikających oraz do zapłaty wszelkich innych należności związanych z nagrodą, które nie zostały wyszczególnione w niniejszym Regulaminie.
 19.  Poprzez udział w Konkursie, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Uczestnicy wyrażają zgodę na to, iż  Kinguin może przekazywać dane osobowe uzyskane od Uczestników w Konkursie stronom trzecim (partnerom) i wykorzystywać je w celach promocyjnych. Informacje dostarczone przez Uczestników  w ramach udziału w niniejszym Konkursie podlegają polityce prywatności Kinguin.
 20. Kinguin zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zmiany lub odwołania Konkursu w dowolnym momencie, w przypadku wystąpienia okoliczności, które w racjonalnej ocenie Kinguina powodują, że jest to konieczne.
 21. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Kinguin poinformuje o tym fakcie pisemnie wszystkich Uczestników Konkursu poprzez zamieszczenie na Stronie.
 22. Kinguin nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę, stratę lub rozczarowanie poniesione przez uczestnika konkursu lub w wyniku przyjęcia nagrody. Kinguin nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek problemy lub nieprawidłowe funkcjonowanie jakiejkolwiek sieci telefonicznej lub linii telefonicznych, komputerowych systemów online, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego lub oprogramowania, awarii jakiegokolwiek e-maila lub wpisu otrzymanego z powodu problemów technicznych lub natężenia ruchu danych w Internecie, linii telefonicznych lub na jakiejkolwiek stronie internetowej, lub jakiejkolwiek ich kombinacji, w tym uszkodzenia komputera lub telefonu komórkowego uczestnika bądź osoby trzeciej, związanego lub wynikającego z udziału w konkursie.
 23. Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie prawo Hong Kongu. Jakiekolwiek spory dotyczące interpretacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy z Hong Kongu.
 24. Niniejszy Regulamin został przygotowany w szeregu wersji językowych. W wypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi wiążąca będzie wersja angielska.

 

*W przypadku wystapienia poważnych prpblmów z dostępnością pierwszej nagrody nie zależnych od organizatora konkursu , czas jej dostarczenia może ulec wydłużeniu. Zostanie ona doręczona w najszybszym możliwym terminie.